Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 30 SM 0801

Sysselsättning i jordbruket 2007
Farm Labour Force in 2007

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Ökat antal sysselsatta

Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt 3 700 personer eller ca 2 % sedan 2005 då undersökningen senast genomfördes. Antalet kvinnor sysselsatta i jordbruket ökade med ca 9 000 personer eller 15 %, medan de sysselsatta männen minskade med drygt 5 400 personer eller ca 4,8 %. Kvinnorna utgör 39 % av antalet sysselsatta i jordbruket.

Antalet årsverken inom jordbruket minskade med ca 9 % från år 2005 till år 2007. Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst 1 800 timmar. Ökningen av antalet sysselsatta motsvaras alltså inte av en ökning av antalet årsverken inom jordbruket år 2007.

Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till mer än en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Kvinnornas andel av antalet årsverken utgjorde dock ca 27 %, alltså bara något mer än en fjärdedel av det totala antalet årsverken. De inom jordbruket sysselsatta kvinnorna arbetar alltså i genomsnitt färre timmar i jordbruket än männen.

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma

Av det totala antalet sysselsatta personer i jordbruket år 2007 fanns drygt 158 000, eller 89 %, på företag som drevs som enskild firma. Andelen kvinnliga företagare på företag som drevs som enskild firma uppskattas till 15 % eller 10 200 personer. Motsvarande uppgift från 2005 var 12 % eller 8 700 personer.

Andelen kvinnliga driftsledare på företag som drivs som juridisk person är dock relativt oförändrad sedan år 2005, då den ligger kvar på drygt 9 %.