Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Om statistiken

Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR) och en enkätundersökning till ett urval av jordbruksföretag år 2007. LBR uppdateras genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. Det ökade antalet ansökningar ledde därför till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket 2005. Den ökning av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket mellan åren 2003 och 2005 som redovisas i statistiken innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning.

Ökat antal sysselsatta

Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt 3 700 personer eller ca 2 % sedan 2005 då undersökningen senast genomfördes. Mellan 2005 och 2007 har antalet kvinnor sysselsatta i jordbruket ökat med ca 9 000 personer eller 15 %. Detta medan de sysselsatta männen minskade med drygt 5 400 personer eller ca 4,8 %. Enligt 2007 års undersökning utgör kvinnorna 39 % av antalet sysselsatta i jordbruket.

Figur A. Antal sysselsatta personer inom jordbruket

 

Antalet årsverken (AWU) inom jordbruket minskade med ca 9 % från 72 162 år 2005 till 65 458 år 2007. Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst 1 800 timmar. Ökningen av antalet sysselsatta motsvaras alltså inte av en ökning av antalet årsverken inom jordbruket år 2007.

Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till knappt 69 300, vilket motsvarar mer än en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Kvinnornas andel av antalet årsverken utgjorde dock ca 27 % år 2007, alltså endast något mer än en fjärdedel av det totala antalet årsverken. De inom jordbruket sysselsatta kvinnorna arbetar alltså i genomsnitt färre timmar i jordbruket än männen.

 

Figur B. Antal årsverken (AWU) inom jordbruket

 

Sysselsättning efter årlig arbetstid

En årsarbetstid på 1 800 timmar kan sägas motsvara ett heltidsarbete. Av de stadigvarande sysselsatta hade 27 300 personer, eller 15 %, en årlig arbetstid inom jordbruket på minst 1 800 timmar. I denna grupp utgjorde kvinnorna 18 % och männen 82 % av de stadigvarande sysselsatta.

86 730 eller ca 54 %, av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket hade en årlig arbetstid som var mindre än 450 timmar. I denna grupp utgjorde kvinnorna 51 % och männen 49 % av de stadigvarande sysselsatta.

Figur C. Antal stadigvarande sysselsatta år 2007 efter kön och årlig arbetstid

 

Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar

Av det totala antalet sysselsatta personer i jordbruket år 2007 fanns drygt 158 000, eller 89 %, på företag som drevs som enskild firma. På dessa företag fanns 67 900 sysselsatta företagare och 73 000 sysselsatta familjemedlemmar till företagarna. Övriga, d.v.s. icke familjemedlemmar, utgjorde 17 000 eller 11 % av antalet sysselsatta på dessa företag.

Figur D. Antal sysselsatta personer vid företag som drivs som enskild firma

 

På företag som drevs som juridisk person fanns ca 19 600 personer sysselsatta, vilket motsvarar 11 % av det totala antalet sysselsatta inom jordbruket år 2007. Det är en något lägre andel än under åren 2003 och 2005.

Figur E. Antal sysselsatta personer vid företag som drivs som juridisk person

 

15 % av företagarna är kvinnor

Vid företag som drevs som enskild firma uppskattas antalet sysselsatta företagare till 67 900. Andelen kvinnliga företagare uppskattas till 15 % eller 10 200 personer. Antalet företagare i åldern 65 år och äldre utgjorde 22 % av det totala antalet företagare. Motsvarande andel för de som var yngre än 45 år visade sig också utgöra 22 %.

Figur F. Antal sysselsatta företagare år 2007 efter kön och ålder vid företag som drivs som enskild firma

 

Av de sysselsatta företagarna vid företag som drevs som enskild firma hade drygt 22 % en årlig arbetstid som uppgick till minst 1 800 timmar. Knappt 42 % av företagarna hade en årlig arbetstid som var mindre än 450 timmar.

Figur G. Antal sysselsatta företagare år 2007 efter kön och årlig arbetstid vid företag som drivs som enskild firma

 

Mer än hälften av företagarna har sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla

Av de företagare och familjemedlemmar som var sysselsatta vid företag som drevs som enskild firma uppskattas 85 200, eller 60 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som huvudsysselsättning och 15 000, eller 11 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som bisyssla. Med sysselsättning utanför jordbruket avses annan inkomstbringande näringsverksamhet eller inkomst av tjänst.

Andelen företagare som hade sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla uppgick till 56 %, medan 29 % inte hade någon annan inkomstbringande sysselsättning vid sidan om jordbruket. Motsvarande andelar för år 2005 var 50 respektive 35 %.

Figur H. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket för sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma år 2007