Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2007

JO 30 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa sysselsättningen i jordbruket. Statistiken är EU-reglerad enligt Rådets förordning (EEG) 571/88 av den 19 februari 1988 om uppläggning av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2007

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          innehade minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller

-          innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal sysselsatta i jordbruket,

-         antal årsverken (Annual Work Units, AWU) i jordbruket,

-         antal personer med verksamhet utanför jordbruket

Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juni 2006 - maj 2007.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juni 2006 - maj 2007 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) 2007. Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I juni 2007 genomfördes en postenkätundersökning till ca 30 000 jordbruksföretag som bl.a. innehöll frågor om sysselsättning på företagen.

 

Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

 

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och till viss del även modell- och mätfel påverka statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet sysselsatta på 177 615 och ett medelfel på 0,5 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet 177 615 ± 2 * 0,5 % * 177 615 (dvs. 177 615 ± 1 776) omfattar det verkliga antalet sysselsatta.

 

I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. I de fall en jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd inte kan hänföras till ett befintligt företag i LBR skapas ett nytt företag. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde därför till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket 2005. Den ökning av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket mellan 2003 och 2005 som redovisas i statistiken innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning.

Bra att veta

Ökningen av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket mellan år 2003 och 2005 jämfört med tidigare år bör tolkas med försiktighet. Ökningen innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning (se avsnittet Statistikens tillförlitlighet ovan).

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det statistiska meddelandet JO 34 SM 0801 (Företag och företagare i juni 2007) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 0801 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007. Svensk typologi.). Uppgifterna i dessa statistiska meddelanden baseras på en totalundersökning och stämmer därför inte exakt med de uppgifter som publiceras i detta statistiska meddelande som baseras på uppgifter från ett urval av företag.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.