Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18

Sysselsättning i jordbruket 2010
Farm Labour Force in 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna saknade värden visade sig vara felaktigt gjorda. Denna ändring påverkar de allra flesta siffor. Korrigeringarna påverkar i störst utsträckning  den totala arbetstiden i jordbruket som efter korrigeringarna blir högre än de siffror vi tidigare publicerat för 2010.

Lika många sysselsatta, färre årsverken

Totalt sysselsatte jordbruket ca 178 900 personer år 2010, vilket var 1 300 personer fler än år 2007. Antalet årsverken minskade mellan år 2007 och år 2010 med knappt 3 100 stycken eller 5 %. Minskningen skedde endast på enskilda firmor (företag ägda av fysisk person). På företag drivna som juridisk person ökade både antalet sysselsatta och antalet årsverken.

Andelen kvinnor överstiger 40 %

Av de stadigvarande sysselsatta år 2010 var 42 % kvinnor och av de tillfälliga 35 %. Andelen kvinnliga företagare på enskilda firmor låg på ca 15 %, precis som år 2007,  medan andelen ökade från 9 % år 2007 till 14 % år 2010 på företag drivna som juridisk person.

Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Både antalet företag som drevs som juridisk person och antalet sysselsatta på dessa företag ökade mellan år 2007 och 2010. Totalt ökade antalet sysselsatta på företag drivna som juridisk person med 1 800 personer, eller 9 %, från år 2007. Antal årsverken ökade under samma period med knappt 1 300 stycken, motsvarande en ökning på 12 %. Ökningen av årsverken var störst bland de tillfälligt sysselsatta, även om de stadigvarande sysselsatta fortfarande utgjorde klart störst andel med knappt 88 %.