Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2016

JO 30 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Sysselsättning i jordbruket 2016

Jordbruksverket undersöker regelbundet jordbrukets struktur genom de EU-reglerade Strukturundersökningarna. Undersökningar av strukturen i jordbruket genomförs vart tredje år i samtliga EU-medlemsländer. Var tionde år genomförs strukturundersökningarna som totalundersökningar. Det innebär att samtliga jordbruksföretag i samtliga medlemsländer måste besvara undersökningen. En totalundersökning av jordbruket gjordes år 2010 och ska göras igen år 2020. De mellanliggande åren (2013 och 2016) genomfördes strukturundersökningen som en totalundersökning gällande vissa variabler och som urvalsundersökning gällande andra variabler. Populationen för Strukturundersökningen 2016 var 70 890 jordbruksföretag.

För ett urval av företagen i undersökningen 2016 ingick även en undersökning om sysselsättningen i jordbruket. Det är resultatet från den undersökningen som redovisas i detta Statistiska meddelande. Vi har undersökt hur många personer som arbetar i jordbruksföretagen och hur mycket de arbetar, både tillfälligt sysselsatta och stadigvarande sysselsatta. I redovisningen skiljer vi ut några olika relevanta grupper. För det första skiljer vi på enskilda företag och juridiska företag. Vi skiljer på stadigvarande sysselsatta och tillfälligt sysselsatta.

För de som är stadigvarande sysselsatta i enskilda företag redovisar vi statistik för:

-          företagaren[1],

-          företagarens make/maka/sambo,

-          sysselsatta familjemedlemmar,

-          och övriga stadigvarande sysselsatta.

För stadigvarande sysselsatta i juridiska företag redovisas statistik för:

-          driftsledaren,

-          samt för övriga stadigvarande sysselsatta.

År 2010 ändrades definitionen av jordbruksföretag vilket påverkar jämförelser med tidigare år, se Fakta om Statistiken.

Något färre sysselsatta i jordbruket 2016

Antalet sysselsatta inom jordbruket uppgick år 2016 till 171 400 personer,
vilket är 1 300 personer färre än vad som uppmättes 2013 då jordbruket sysselsatte 172 700 personer. Detta innebär en skillnad med mindre än 1 % jämfört med 2013 års undersökning. Sedan 2010 har antalet sysselsatta inom jordbruket minskat med 7 500 personer eller närmare 4 %. Sedan 2007 har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med 6 200 personer eller närmare 3 %.

Av samtliga sysselsatta i jordbruket år 2016 var 42 % kvinnor vilket är en minskning med närmare 1 procentenhet jämfört med 2013 års resultat. Sedan 2007 har antalet kvinnor sysselsatta inom jordbruket ökat med 3 100 personer eller med över 4 %. Antalet män har sedan 2013 ökat med närmare 1 %.

År 2016 var närmare 87 % av de sysselsatta inom jordbruket stadigvarande. Detta är en minskning med 3 procentenheter sedan 2013. Kvinnorna utgjorde närmare 43 % av de stadigvarande sysselsatta och 37 % av tillfälligt sysselsatta i jordbruket, en minskning med 1 procentenhet och drygt 2 procentenheter sedan föregående undersökning år 2013.

 

Figur A. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer i jordbruket

Flest antal sysselsatta inom jordbruket finns i Västra Götalands län med
31 900 personer och i Skåne län med 24 700 personer. Östergötland kommer på tredje plats och sysselsatte 9 900 personer år 2016. Lägst sysselsättning
uppmäts i Norrbottens län med 3 200 sysselsatta inom jordbruket år 2016.

Figur B. Antal sysselsatta i jordbruket per län

 

Sysselsättning i enskilda företag

I enskilda företag fanns det 148 000 personer sysselsatta år 2016. Det innebär en minskning med knappt 2 % jämfört med år 2013.

Trenden sedan 2007 är en minskning av antalet företagare i enskilda företag. Sedan 2013 har antalet företagare i enskilda företag minskat med 4 200 personer eller 7 %. Minskningen sedan 2010 uppmäts vara drygt 12 % och sedan 2007 närmare 15 %. Även antalet familjemedlemmar i enskilda företag har minskat under senare år. Sedan 2013 har antalet familjemedlemmar minskat med  närmare 4 %. Sedan 2010 uppmäts en minskning med 8 % av antalet familjemedlemmar i enskilda företag.

En annan trend sedan 2007 är ökningen av antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag. År 2016 uppmäts 14 900 personer vara tillfälligt sysselsatta, vilket är en ökning med drygt 34 % sedan 2013 och med närmare 42 % sedan 2010. Sedan 2007 har antalet tillfälligt sysselsatta i enskilda företag ökat med hela 63 %. Även antalet övriga stadigvarande sysselsatta i enskilda företag har ökat sedan undersökningen 2013. Ökningen uppmäts vara 4 %.

Figur C. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer i enskilda företag

Sysselsättning i juridiska företag

Antalet sysselsatta i juridiska företag som uppmätts 2016 var 23 400 personer, vilket innebär en ökning med 1 100 personer eller 5 % sedan 2013. Sedan 2010 har antalet sysselsatta i juridiska företag ökat med 11 % och sedan 2007 med 19 %.

Antalet stadigvarande sysselsatta i juridiska företag har ökat kontinuerligt sedan 2007, för att sedan minska något mellan 2013-2016. Antalet tillfälligt sysselsatta i juridiska företag ökade däremot med 18 % mellan 2013 och 2016. Sedan 2007 har andelen tillfälligt sysselsatta i juridiska företag ökat med 24 %.

 

 

Figur D. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer på företag drivna som
juridisk person

 

Årsverken i jordbruket

Det totala antalet årsverken (AWU = Annual Working Units) i jordbruket har minskat sedan 2007. Antalet årsverken år 2016 uppgick till 55 700, en minskning med 3 600 eller 6 % sedan uppmätningen 2013. Sedan 2007 har antalet årsverken minskat med 9 700 stycken eller 15 %.

Figur E. Utvecklingen av antal årsverken i jordbruket

Antalet årsverken i enskilda företag har minskat vid varje uppmätning sedan 2007. I enskilda företag uppmäts antalet årsverken till 43 600 stycken år 2016, en minskning med 3 200 eller 7 % sedan 2013. Jämfört med år 2007 och 2010 har antalet årsverken i enskilda företag minskat med 21 % respektive 16 %.

Antalet årsverken i enskilda företag har minskat för alla grupper förutom grupperna övriga familjemedlemmar och tillfälligt sysselsatta som ökat med närmare 2 % vardera, se figur F. Antalet årsverken av kvinnliga familjemedlemmar har ökat med 8 % sedan 2013. Antalet årsverken av manliga familjemedlemmar har minskat med 7 % under samma period. I gruppen tillfälligt sysselsatta står kvinnorna för en ökning med 32 % och männen för en minskning med 11 % av antalet årsverken i enskilda företag sedan 2013.

Antalet årsverken av företagare i enskilda företag minskade med 13 % sedan 2013. Årsverken har minskat för både kvinnor och män i denna grupp. Bland övriga stadigvarande i enskilda företag har antalet årsverken minskat med drygt 1 % under samma period.

Antalet beräknade årsverken i juridiska företag 2016 är 12 100, vilket är en minskning med närmare 3 % sedan 2013. Bland stadigvarande sysselsatta i juridiska företag har årsverken minskat med 7 % sedan 2013. Antalet årsverken för tillfälligt sysselsatta i juridiska företag har däremot ökat med 30 % sedan föregående mätning år 2013.

 

 

Figur F. Antal årsverken utförda i enskilda företag

Antal årsverken varierar mellan olika företag. I diagrammet nedan visas variation efter storleken på den brukade åkerarealen. Allra mest tid går åt i de företag som brukar störst areal åkermark. I gruppen areal åkermark över 100 hektar var antalet årsverken 17 600 år 2016. Antal årsverken för gruppen 50,1-100,0 hektar åkermark var 9 500 under samma period. Minst tid, 3 400 årsverken går till företag med 2,1-5,0 hektar åkerareal.

Figur G. Antal årsverken efter storleksgrupp åkermark

 

 

Precis som när det gäller antalet sysselsatta, är antalet årsverken betydligt högre i Västra Götalands län med 9 600 antal årsverken och i Skåne län med 9 400 antal årsverken, jämfört med övriga län. Men undersöks istället kvoten mellan antalet årsverken och antalet sysselsatta framkommer en annorlunda bild. Kvoten visar på det genomsnittliga antalet årsverken per sysselsatt inom jordbruk. En kvot lika med 1 betyder att varje sysselsatt i genomsnitt arbetar heltid, det vill säga att personen genomför ett årsverke.

Här hamnar Skåne län tillsammans med Kalmars län och Östergötlands län i intervallet 0,36-0,40. Västra Götalands län å andra sidan hamnar i intervallet 0,31- 0,35 tillsammans med Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Hallands län och Västmanlands län. Den högsta kvoten på 0,42 finns 2016 i Gotlands län.

Figur H. Antal årsverken per sysselsatt inom jordbruket

 

Sysselsättning efter arbetstid

En person som arbetar över 1 800 timmar per år anses arbeta heltid. Av de som registrerats som stadigvarande sysselsatta år 2016 arbetade totalt 14 % minst 1 800 timmar i jordbruksföretaget, 19 % av männen och 8 % av kvinnorna. År 2013 var det 16 % av antalet stadigvarande sysselsatta som arbetade heltid, 22 % av männen och 7 % av kvinnorna. 

Den största andelen stadigvarande sysselsatta, cirka 59 %, hittar vi i gruppen som arbetar mindre än 450 timmar per år i jordbruksföretaget. Den minsta andelen stadigvarande sysselsatta, 6 %, finns i gruppen som arbetar mellan
1 350-1 799 timmar i jordbruksföretaget.

Figur I. Antal stadigvarande sysselsatta år 2016 efter årlig arbetstid

I juridiska företag arbetade 40 % av de stadigvarande sysselsatta 1 800 timmar eller mer i företaget, en minskning med 5 procentenheter sedan undersökningen 2013. Motsvarande siffra för stadigvarande sysselsatta i enskilda företag var 11 %, en minskning med 2 procentenheter sedan 2013. De allra flesta i enskilda företag, 63 % av de stadigvarande sysselsatta, arbetade mindre än 450 timmar i jordbruket år 2016, en minskning med 1 procentenhet sedan 2013. I juridiska företag arbetade 24 % av de stadigvarande sysselsatta mindre än 450 timmar per år, år 2016, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan 2013.

Tablå A. Andelen stadigvarande sysselsatta (i procent) år 2016 efter årlig arbetstid och företagsform

Stadigvarande sysselsatta

Årlig arbetstid i timmar

 

 

–449

450–899

900–1349

1350–1799

1800–

Totalt

Samtliga

59

14

8

6

14

100

Män

49

16

10

7

19

100

Kvinnor

72

11

5

4

8

100

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda företag

63

14

7

5

11

100

Män

53

16

9

6

16

100

Kvinnor

75

11

5

3

6

100

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

24

11

11

13

40

100

Män

22

11

12

12

43

100

Kvinnor

29

10

10

17

33

100


 

Företagares och driftledares ålder

Den största åldersgruppen bland företagarna i enskilda företag 2016 var personer äldre än 65 år. Antalet uppmättes till 19 700 personer, vilket motsvarar 34 % av företagarna. För 2013 var motsvarande siffra 31 %. År 2010 var personer i åldrarna 55-64 år den största åldersgruppen bland företagare i enskilda företag och åldersgruppen över 65 år stod för 27 % av företagarna. Närmare 16 % av alla enskilda företagare var kvinnor 2016, vilket är oförändrat jämfört med 2013.

De flesta kvinnliga företagare hittar vi i åldersgrupperna över 65 år och 55-64 år med 28 %, respektive 26 % av de kvinnliga företagarna. Minst kvinnliga företagare i enskilda företag år 2016 finns bland åldersgruppen under 24 år där 1 % av de kvinnliga företagarna finns.  

I juridiska företag finns flest driftsledare i åldersgruppen 55-64 år med 29 % av driftsledarna och i åldersgruppen 45-54 år där 28 % av driftsledarna finns. Andelen kvinnliga driftsledare i juridiska företag år 2016 var 14 %, en ökning med 1 procentenhet sedan 2013.

De flesta kvinnliga driftsledare finns i åldersgrupperna 55-64 år och 45-54 år med 30 % av de kvinnliga driftsledarna vardera. Minst antal av både manliga och kvinnliga driftsledare finns i gruppen under 24 år.

Figur J. Könsfördelningen mellan företagare respektive driftsledare år 2016 efter ålder

 

Sysselsättning utanför jordbruket

För företagare, make/maka/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag undersöks även sysselsättning utanför jordbruket. År 2016 hade 66 % av dessa en sysselsättning utanför jordbruket. Närmare 53 % av dem hade den sysselsättningen som sin huvudsyssla, samma som för 2010. Motsvarande andel för 2013 var 45 %.

Bland företagarna hade 48 % en huvudsyssla och 19 % en bisyssla utanför jordbruket år 2016. Andelen företagare med en huvudsyssla utanför jordbruket år 2013 var 40 %.

Av partners till företagare var det närmare 63 % som hade en huvudsyssla utanför jordbruket, en ökning med drygt 9 procentenheter sedan 2013. Andelen partners med en bisyssla utanför jordbruket var ca 7 % år 2016. Andelen familjemedlemmar som hade en huvudsyssla utanför jordbruket år 2016 var 50 %, en ökning med 9 % sedan 2013. Andelen familjemedlemmar som hade en bisyssla utanför jordbruket år 2016 var 9 %.

Figur K. Antal företagare och familjemedlemmar på enskilda företag grupperat efter sysselsättning utanför jordbruket

 

 [1] Notera skillnaden mellan företagare och driftsledare i detta SM. Med företagare menas de jordbrukare som har ekonomiskt och juridiskt ansvar i enskilda företag. En driftsledare däremot har ekonomiskt och juridiskt ansvar i ett juridiskt företag.