Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 30 SM 1101

Sysselsättning i jordbruket 2010
Farm Labour Force in 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Lika många sysselsatta, färre årsverken

Totalt sysselsatte jordbruket ca 177 400 personer år 2010, vilket är ungefär lika många som år 2007. Antalet årsverken minskade mellan år 2007 och år 2010 med drygt 8 600 stycken eller 13 %. Minskningen skedde endast på enskilda firmor (företag ägda av fysisk person). På företag drivna som juridisk person ökade både antalet sysselsatta och antalet årsverken.

Andelen kvinnor överstiger 40 %

Andelen kvinnor som arbetade inom jordbruket översteg 40 % för första gången sedan 1960-talet. Av de stadigvarande sysselsatta år 2010 var 41 % kvinnor och av de tillfälliga 35 %. Andelen kvinnliga företagare på enskilda firmor låg på ca 15 %, precis som år 2007,  medan andelen ökade från 9 % år 2007 till 14 % år 2010 på företag drivna som juridisk person.

Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Både antalet företag som drevs som juridisk person och antalet sysselsatta på dessa företag ökade mellan år 2007 och 2010. Totalt ökade antalet sysselsatta på företag drivna som juridisk person med 1 165 personer, eller 6 %, från år 2007. Antal årsverken ökade under samma period med ca 1 250 stycken, motsvarande en ökning på 12 %. Ökningen av årsverken var störst bland de tillfälligt sysselsatta, även om de stadigvarande sysselsatta fortfarande utgjorde klart störst andel med knappt 88 %.