Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Om statistiken

Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR) och den enkätundersökning som gick ut till samtliga lantbruksföretag år 2010. Från och med 2010 ändrades kraven för att ingå i LBR (se avsnittet ”Fakta om statistiken” under rubriken ”Definitioner och förklaringar”) och därför är siffrorna för 2010 inte direkt jämförbara med tidigare års siffror. Av denna anledning redovisas i alla tabeller även totalerna för alla poster med den gamla definitionen.

 

Antal stadigvarande sysselsatta minskade medan tillfälligt sysselsatta ökade

Antalet sysselsatta inom jordbruket uppgick år 2010 till 177 384 personer, vilket var ungefär lika många som år 2007 då jordbruket sysselsatte totalt 177 615 personer. Tar man hänsyn till att definitionen för att räknas som jordbruksföretag ändrats, vilket fått till följd att fler jordbruksföretag och därmed fler sysselsatta individer inkluderas i statistiken, är minskningen större. Med den gamla definitionen har antalet sysselsatta minskat med knappt 7 000 personer, eller knappt 4 %, till 170 717 personer år 2010.

Av samtliga sysselsatta i jordbruket år 2010 var drygt 40 % kvinnor, vilket är 1 % mer än 2007. Totalt 41 % av de stadigvarande och 35 % av de tillfälligt sysselsatta var kvinnor. För att hitta lika hög andel sysselsatta kvinnor får vi gå tillbaka till 1960-talet.

 

Figur A. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer i jordbruket

 

Den största minskningen av antalet sysselsatta skedde i enskilda firmor (företag ägda av fysisk person) bland företagarna. Både övriga familjemedlemmar och tillfälligt anställda ökade något mellan åren 2007 och 2010.

 

Figur B. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer på enskilda firmor

Både antalet företag och antal sysselsatta inom jordbruksföretag drivna som juridisk person ökade mellan 2007 och 2010; antal företag med ca 300 stycken och antalet sysselsatta med 1 165 personer. Ökningen skedde bland de stadigvarande sysselsatta, medan tillfälligt sysselsatta minskade något. Totalt sysselsatte företag som drevs som juridisk person knappt 12 % av samtliga sysselsatta inom jordbruket år 2010.

 

Figur C. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer på företag drivna som juridisk person

 

 

 

Minskad arbetstid på enskilda firmor

Antalet årsverken (AWU=Annual Workning Units) i jordbruket uppgick till 56 849 stycken år 2010, vilket är en minskning med 8 609 AWU sedan år 2007. Då antalet sysselsatta inom jordbruket inte ändrats nämnvärt innebär detta att varje individ arbetade färre timmar i jordbruket år 2010 än tidigare år.

 

Figur D. Utvecklingen av antal årsverken i jordbruket

Antal årsverken utförda av tillfälligt sysselsatta ökade, liksom antalet årsverken utförda på företag som drevs som juridisk person. Vid företag som drevs som enskild firma minskade antalet årsverken, framförallt bland företagarna, deras partners och övriga familjemedlemmar sysselsatta i företaget. Trots minskningen stod företagarna och familjemedlemmar till dessa fortfarande för ca 90 % av de stadigvarande sysselsattas årsverken i enskilda firmor.

 

Figur E. Antal årsverken år 2010 utförda i enskilda firmor

 

 

Sysselsättning efter arbetstid

En arbetsinsats i jordbruket på 1 800 timmar per år sägs motsvara ett heltids-arbete. Av de stadigvarande sysselsatta år 2010 arbetade totalt 14 % minst 1 800 timmar i jordbruksföretaget, 18 % av männen och 7 % av kvinnorna,. År 2007 arbetade totalt 15 % av de stadigvarande sysselsatta minst 1 800 timmar i jordbruksföretaget.

 

Figur F. Antal stadigvarande sysselsatta år 2010 efter årlig arbetstid

Titel: Arbetstid i timmar

Vid företag som drevs som juridisk person arbetade 44 % av de stadigvarande sysselsatta 1 800 timmar eller mer i företaget, medan motsvarande siffra för stadigvarande sysselsatta på enskilda firmor var 11 %. De allra flesta på enskilda firmor, 66 % av de stadigvarande sysselsatta, arbetade mindre än 450 timmar. Endast var femte person på ett företag drivet som juridisk person arbetade mindre än 450 timmar i företaget.

Tablå A. Andelen sysselsatta (i procent) år 2010 efter årlig arbetstid och företagsform

Stadigvarande sysselsatta

Årlig arbetstid i timmar

 

 

-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

Samtliga

62

13

7

5

14

100

Män

53

14

8

6

18

100

Kvinnor

74

11

5

3

7

100

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda firmor

66

13

7

4

11

100

Män

58

14

8

5

15

100

Kvinnor

78

10

4

3

5

100

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

20

12

11

14

44

100

Män

19

10

9

13

49

100

Kvinnor

22

14

15

18

31

100


 

 

Fler kvinnliga driftsledare och fler äldre företagare

På företag drivna som juridisk person har andelen kvinnliga driftsledare ökat, från 9 % år 2007 till drygt 14 % år 2010. Inom samma företagsform var de flesta driftsledarna mellan 45 och 54 år gamla och endast var tionde driftsledare hade fyllt 65 år. År 2007 var motsvarande siffra 8 %.

På enskilda firmor låg andelen kvinnliga företagare på 15 %, oförändrat sedan 2007. De flesta företagarna var mellan 55 och 64 år och nästan var fjärde företagare var minst 65 år. År 2007 hade knappt 22 % av företagarna fyllt 65.

Generellt tenderade de manliga företagarna och driftsledarna vara något äldre än kvinnorna i samma position.

 

Figur G. Andelen företagare respektive driftsledare år 2010 efter ålder

 

Mer än varannan företagare har huvudsyssla utanför företaget

År 2010 hade 53 % av företagarna på enskilda firmor en huvudsyssla utanför jordbruksföretaget. Knappt 78 % av alla partners hade sin huvudsyssla utanför företaget och 62 % av övriga familjemedlemmar som var sysselsatta i företaget arbetade huvudsakligen utanför detta. Av dem som arbetade minst 1 800 timmar i jordbruksföretaget hade endast 3 % av företagarna, 12 % av deras partners och 4 % av familjemedlemmarna en huvudsyssla utanför företaget.

Totalt beräknades 64 %, 88 500 personer, av företagarna och familjemedlemmarna ha en huvudsyssla utanför företaget, vilket är fyra procentenheter högre än år 2007. År 2010 hade 9 % en bisyssla utanför företaget och resterande 27 % arbetade bara med jordbruket. Motsvarande siffror för 2007 var 11 respektive 29 %.

 

Figur H. Antal företagare och familjemedlemmar på enskilda firmor grupperat efter sysselsättning utanför företaget