Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2010

JO 30 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruks­registret, LBR.

Fram t.o.m. 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in via pappersenkäter av SCB. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver på så sätt inte lämna samma uppgifter mer än en gång.

Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR.

Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgräns­ningarna hade en gräns på mer än 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 används därför en avgränsning på mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. För en jämförelse mellan de olika avgränsningarna, se tabellen nedan.

Med de gamla, svenska avgränsningarna innehåller LBR 68 150 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehåller LBR 71 091 företag. Således gör den nya avgränsningen att LBR ökar med ca 3 000 företag. Dessa företag återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Jämförelse av avgränsningar i LBR 2010

Gamla, svenska LBR

EU:s avgränsningar

LBR:s nya avgränsningar

68 150 företag

63 711 företag

71 091 företag

2,0 ha åkermark

5,0 ha jordbruksmark

2,0 ha åkermark

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

1,0 ha permanenta utomhusgrödor (fruktträd, plantskolor osv.)

5,0 ha jordbruksmark

200 kvm växthusyta

0,5 ha andra utomhusodlingar (grönsaker, jordgubbar osv.)

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

50 mjölkkor

0,1 ha växthusgrödor

200 kvm växthusyta

250 nötkreatur

0,1 ha blommor och andra dekorativa grödor

10 nötkreatur

250 svin

10 nötkreatur

50 svin

50 suggor

50 svin

10 suggor

50 tackor

10 suggor

20 får

1000 fjäderfä

20 får

1000 fjäderfä

 

1000 fjäderfä

 

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2010 uppfyllde något av följande kriterier:

- brukade mer än 2,0 ha åkermark

- brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

- bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

- bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

- innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2010 till den 10 juni 2010 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller minst 1 000 fjäderfä.

Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

Driftsledare är den person som är ansvarig för den dagliga driften på företaget.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-      antal sysselsatta i jordbruket,

-      antal årsverken (Annual Working Units, AWU) i jordbruket,

-      antal personer med verksamhet utanför jordbruket

Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, storleksgrupp jordbruksmark, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juni 2009 - maj 2010.

För att ta hänsyn till EU:s avgränsningar för vad som räknas som ett jordbruksföretag har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats år 2010. Från och med år 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket som överensstämmer med den tidigare, svenska definitionen av LBR.

 

Den största skillnaden mellan den tidigare svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. I den tidigare definitionen ingick ett företag i LBR då det innehade minst 2,0 hektar åkermark. I EU:s avgränsningar krävs en gräns på mer än 5,0 hektar jordbruksmark (åkermark + betesmark). I LBR år 2010 krävs det därför minst 2,0 hektar åkermark eller mer än 5,0 hektar jordbruksmark för att ingå.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juni 2009 - maj 2010 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) 2010. Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom till exempel Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I juni 2010 genomfördes en enkätundersökning till samtliga jordbruksföretag i Sverige, vilken bland annat innehöll frågor om sysselsättning på företagen. 

Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Endast modellfelen bedöms kunna ha en inverkan på statistikens tillförlitlighet som inte är obetydlig. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i populationen.  Undantaget är frågan om sysselsättning utanför jordbruket, vilken bara skickades ut till ett urval av företagen (se Beskrivning av statistiken). Resultatet från denna fråga som presenteras i tabell 11 och 12 baseras alltså på ett urval av samtliga jordbruksföretag och skattningarna av resultaten presenteras tillsammans med medelfelet i skattningarna. 

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Ram-populationen utgörs av lantbruksregistret (LBR). Ramen för 2010 års undersökning består av LBR 2009 kompletterat med information från administrativa register såsom Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Modellfel förekommer i den grad antagandena om standardiserat arbetsbehov är felaktiga. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 4 % och resultaten har korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen bedöms inte påverka resultaten i stort.

Bra att veta

Från och med år 2010 har kriterierna för att ingå i LBR ändrats något (se ovanstående avsnitt ”Definitioner och förklaringar”).

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det statistiska meddelandet JO 34 SM 1101 (Företag och företagare i juni 2010) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 1101 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2011. Svensk typologi.).

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik, samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.