STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:01

 

Utländsk bakgrund inom jordbruket

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Utländsk bakgrund i jordbrukssektorn
Bakgrund hos jordbruksföretagare enligt LBR
Ålder och könsfördelning bland jordbruksföretagare i LBR
Jordbruksföretagare enligt RAMS
Ålders och könsfördelning bland jordbruksföretagare i RAMS
Sysselsatta i jordbruket enligt RAMS
Ålders och könsfördelning bland sysselsatta i jordbrukssektorn i RAMS
 

Utländsk bakgrund i jordbrukssektorn

Utländsk bakgrund inom jordbruket har tidigare inte undersökts i någon större utsträckning. Därför har Jordbruksverket tillsammans med SCB tagit fram statistik över utländsk bakgrund hos företagare och sysselsatta inom jordbrukssektorn. Statistiken är från 2011 och är hämtad från SCB och Jordbruksverket.

Denna statistikrapport redovisar tre olika perspektiv på utländsk bakgrund.

·         Utrikes födda

·         Utländskt medborgarskap

·         Utländsk bakgrund. Detta definieras av SCB som personer som antingen är utrikes födda eller som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Är personen född i Sverige och har minst en inrikes född förälder har personen svensk bakgrund.

Det är viktigt att komma ihåg att grupperna inte är ömsesidigt uteslutande, en person kan till exempel både vara utrikes född och ha utländsk bakgrund. Personer med svensk bakgrund är både svenska medborgare och födda i Sverige. Personer med utländsk bakgrund kan vara utländska medborgare som är utrikes födda. Men det räcker att de är utrikes födda eller att deras båda föräldrar är utrikes födda för att de ska sorteras in i gruppen utländsk bakgrund. Utländsk bakgrund inkluderar automatiskt personer som är utrikes födda eller utländska medborgare. Utländsk bakgrund blir ett sammanfattande begrepp för personer som har minst någon utländsk anknytning.

Två definitioner på jordbruksföretag

Det finns två ofta använda definitioner av jordbruksföretag och sysselsatta i jordbruksföretag. Eftersom de två definitionerna ger ganska stora skillnader i både antal företag och antal sysselsatta inom jordbruket så är det viktigt att hålla isär definitionerna.

Den ena är den definition som Jordbruksverket använder och som Lantbruksregistret (LBR) bygger på. Den definitionen av jordbruksföretag bygger på ett antal kriterier inom jordbruksområdet såsom areal brukad jordbruksmark, storlek på djurbesättningar etc. Närmare beskrivningar av kriterierna finns i Fakta om Statistiken. 2011 fanns det nästan 69 500 jordbruksföretag i Lantbruksregistret.

Sysselsatta i lantbruksregistret är de personer som är med och arbetar i företaget. Detta oavsett hur mycket de arbetar, om de arbetar tillfälligt eller stadigvarande och om de är familjemedlemmar eller inte. I lantbruksregistret finns inga personuppgifter kopplade till de sysselsatta vilket gör att deras bakgrund inte kan undersökas. För företagarna däremot finns personuppgifter och företagarna i LBR undersöks därmed i rapporten.

Den andra definitionen bygger på branschindelningen SNI (Svensk Näringsgrensindelning) där alla företag i Sverige får en näringsgrenskod baserat på vilken verksamhet företagen bedriver. För den här rapporten har företagen inom de jordbruksrelaterade branscherna valts ut. Vad en näringsgrenskod innebär och vilka koder som är jordbruksrelaterade beskrivs närmare i Fakta om Statistiken. Källa till statistiken är SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik RAMS.  Här finns de företagare som bedriver aktiv näringsverksamhet och har det som sin huvudsysselsättning. De sysselsatta i registret är de som enligt kontrolluppgift är anställda i företagen (i november månad) eller är företagare som driver den aktiva näringsverksamheten.  2011 fanns det ca 39 000 jordbruksföretagare i RAMS och nästan 58 000 sysselsatta. En annan siffra på antal jordbruksföretag som är vanligt förekommande är det totala antalet företag inom de jordbruksrelaterade branscherna oavsett om verksamheten bedrivs aktivt eller passivt. 2011 fanns det ca 110 000 företag inom de jordbruksrelaterade branscherna (enligt SCB:s företagsdatabas).

Det är endast personer som är folkbokförda i Sverige som finns med i RAMS och LBR. Utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige men arbetar här tillfälligt kommer inte med i matchningen. 2011 fanns det 8 380 personer som arbetat i jordbruket men inte var folkbokförda i Sverige. Av dessa omfattades 6 288 av reglerna om Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) vilket kan användas av utländska medborgare som arbetar i Sverige i upp till 6 månader. 2 092 utländska medborgare med utländsk folkbokföring arbetade inom jordbruket 2011 utan att betala skatt enligt SINK-reglerna.

För att kunna undersöka bakgrunden hos företagare och sysselsatta har personuppgifter från LBR och RAMS använts och matchats med register över totalbefolkningen som innehåller uppgifter om bakgrund hos företagare och sysselsatta. Företagare i LBR och företagare i RAMS och sysselsatta i RAMS har använts. Det finns ett visst bortfall av observationer vid matchningen mellan LBR och registret över totalbefolkningen vilket innebär att antalet företag i matchningen är något lägre än det totala antalet i LBR 2011.

Diagram 1 – beskrivning av statistikens framtagning

Anm: *Det finns ett bortfall i matchningen mellan lantbruksregistret och registret över totalbefolkningen vilket gör att något färre företag från LBR undersöks än vad som totalt fanns i LBR 2011.

Bakgrund hos jordbruksföretagare enligt LBR

Bakgrunden hos nästan 67 000 jordbruksföretagare i LBR undersöks i rapporten. Av dessa är:

·         1049 företagare födda utomlands vilket motsvarar 1,6% av samtliga företagare.

·         478 är utländska medborgare vilket motsvarar 0,7%  av samtliga företagare.

·         1334 har utländsk bakgrund vilket motsvarar 2 % av samtliga företagare.

Bland de utrikes födda inom jordbruket kommer 84 % antingen från Norden eller EU25-länderna. Bland de utländska medborgarna är motsvarande siffra 91 %. Det betyder alltså att representationen av personer med bakgrund utanför Europa är mycket begränsad, i synnerhet bland företagare med utländskt medborgarskap.

Diagram 2. Fördelning av födelseregion bland utrikes födda jordbruksföretagare

Ålder och könsfördelning bland jordbruksföretagare i LBR

Andelen av företagarna som är under 54 år är 48 % bland utrikes födda, 51 % för samtliga med utländsk bakgrund och 65% bland utländska medborgare. Andelen som är under 54 år är ca 44  % bland såväl svenskfödda som svenska medborgare och personer med svensk bakgrund.

 

För svenskfödda, utrikes födda och personer med både svensk och utländsk bakgrund så är andelen som över 54 år är någorlunda jämnt fördelad mellan åldersgruppen 55 – 64 år samt åldersgruppen 65 år och äldre. Andelen som är mellan 55–64 år varierar i de här grupperna med mellan 24–29 % och andelen över 65 år varierar med mellan 24 och 28 %. För  jordbruksföretagare med utländskt medborgarskap är andelen av befolkningen över 65 år är mindre än hälften så stor som i övriga grupper, 13%. Detta kan ses i tablå A.

 

Det finns större andel kvinnor bland jordbruksföretagarna med utländsk bakgrund jämfört med jordbruksföretagarna med svensk bakgrund. Runt 70 % av jordbruksföretagarna med utländsk bakgrund är män och ca 30 % är kvinnor medan ca 85 % av företagarna med svensk bakgrund är män och 15 % är kvinnor.

 

Tablå A. Andel i procent av personer med svensk/utländsk bakgrund som är företagare i jordbrukssektorn i olika åldersgrupper och per kön 2011

 

Svenskfödd

Utrikes född

Svensk medborgare

Utländsk

medborgare

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Ålder

 

 

 

 

 

 

16-24

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25-54

44%

48%

44%

65%

44%

51%

55-64

29%

24%

29%

22%

29%

25%

65-

27%

28%

27%

13%

27%

24%

Summa

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

Kön

 

 

 

 

 

 

Män

85%

69%

85%

72%

85%

69%

Kvinnor

15%

31%

15%

28%

15%

31%

Summa

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

Anm: Källa är Jordbruksverket och SCB

Jordbruksföretagare enligt RAMS

År 2011 finns det i RAMS 856 jordbruksföretagare som är utrikes födda vilket motsvarar 2,2% av samtliga jordbruksföretagare. 456 är utländska medborgare vilket motsvarar 1,2 % och 1022 har utländsk bakgrund vilket motsvarar 2,6 % av samtliga jordbruksföretagare. I LBR så är som tidigare nämnt 1,6% av företagarna födda utomlands och 0,7% är utländska medborgare  och 2 % har utländsk bakgrund. Andelen jordbruksföretagare med utländsk bakgrund i RAMS är alltså något större än andelen jordbruksföretagare med utländsk bakgrund i lantbruksregistret. Alla företagare som är med i RAMS bedriver aktiv näringsverksamhet och har detta som sin huvudsysselsättning.

Ålders och könsfördelning bland jordbruksföretagare i RAMS

Bland företagarna i RAMS med svensk bakgrund är 36 % av företagarna yngre än 54 år. Bland företagarna med utländsk bakgrund är andelen ca 50%. Företagarna med svensk bakgrund är med andra ord äldre. Den manliga dominansen är stor bland personer med svensk bakgrund där ca 83 % av företagarna är män och 17 % kvinnor. För personer med utländsk bakgrund är andelen män ca 66 % och 34 % är kvinnor. Andelen kvinnor är alltså högre bland företagare med utländsk bakgrund jämfört med företagarna med svensk bakgrund.

Sysselsatta i jordbruket enligt RAMS

Sysselsatta inom jordbruket innefattar både anställda och företagare inom jordbrukssektorn. 2011 finns det nästan 58 000 sysselsatta i de jordbruksrelaterade branscherna enligt RAMS.

·         3 187 av de sysselsatta är utrikes födda vilket motsvarar 5,5% av samtliga sysselsatta i jordbruksbranschen.

·         2 167 av de sysselsatta är utländska medborgare vilket motsvarar 3,7 % av de sysselsatta i jordbruksbranschen.

·         3 528 av de sysselsatta har utländsk bakgrund vilket motsvarar 6,1% av de sysselsatta i jordbruksbranschen.

På arbetsmarknaden som helhet finns 2011 nästan 620 000 utrikes födda sysselsatta vilket motsvarar 13,7% av arbetsmarknaden. Antalet utländska medborgare är drygt 210 000 vilket motsvarar 4,7% av arbetsmarknaden och ca 750 000 personer har utländsk bakgrund vilket motsvarar 16,7% av arbetsmarknaden. Det betyder att det finns en ganska stor skillnad mellan jordbruksbranschen och arbetsmarknaden som helhet vad gäller representationen av utländsk bakgrund. Andelen sysselsatta med utländska bakgrund eller som är utrikes födda är lägre i jordbruksbranschen jämfört med arbetsmarknaden som helhet. Skillnaden är betydligt mindre när medborgarskap jämförs.

EU25-länderna  vanligaste ursprungsregionen

Av de 3 187 utrikes födda som är sysselsatta inom jordbruket kommer nästan 46% från EU25-länderna. Bland de utrikes födda på arbetsmarknaden som helhet är andelen med ursprung i EU25-länderna 18 %.  Andelen bland de utrikes födda i jordbruket med ursprung i de nordiska länderna är 21%. Bland de utrikes födda på arbetsmarknaden som helhet är motsvarande andel 18 %. 13 % av de utrikes födda inom jordbrukssektorn kommer från Asien och på arbetsmarknaden som helhet är andelen asienfödda personer bland de utrikes födda 28 %.

När det gäller sysselsatta i jordbrukssektorn med utländskt medborgarskap är andelen med medborgarskap i EU25-länderna 58 %, andelen med nordiskt medborgarskap är 18 % och andelen med ursprung i Asien 8 %. Bland utländska medborgare på arbetsmarknaden som helhet så är andelen medborgare i EU25-länderna 32 %, andelen med ursprung i Norden 27 % och andelen med ursprung i Asien 18%.

Personer som är födda i EU25-länderna är den enda utrikes födda grupp som finns i lika stor utsträckning i jordbruksbranschen som på arbetsmarknaden som helhet, de utgör 2,5 % av de sysselsatta inom jordbruket jämfört med 2,4 % för hela arbetsmarknaden. När det gäller medborgarskap finns medborgare från EU25-länderna i större utsträckning i jordbruksbranschen än på arbetsmarknaden som helhet. De utgör 2,2% i av de sysselsatta i jordbruksbranschen och 1,5% för arbetsmarknaden som helhet.  Detta visas i diagram 3 nedan.

Diagram 3. Andel sysselsatta utrikes födda/utländskt medborgarskap inom jordbruket och på arbetsmarknaden som helhet

Eftersom antalet utrikes födda och antalet utländska medborgare bland de sysselsatta i jordbrukssektorn är så pass jämnstort och eftersom utländska medborgare i arbetskraften i stor utsträckning kan antas vara utrikes födda så pekar statistiken på att de utrikes födda i jordbruket i stor utsträckning även är utländska medborgare och främst från EU25-länderna. Detta är inte fallet för arbetskraften som helhet där det finns betydligt fler utrikes födda än personer med utländskt medborgarskap.

Ålders och könsfördelning bland sysselsatta i jordbrukssektorn i RAMS

Åldersfördelningen och könsfördelningen i grupperna utrikes född, utländsk medborgare samt utländsk bakgrund bland de sysselsatta inom jordbruket enligt RAMS är ganska likartad. För att underlätta redovisningen beskrivs beskriver texten bara köns och åldersfördelningen bland personerna med utländsk bakgrund.

 

Sysselsatta inom jordbruket med utländsk bakgrund är generellt sett yngre än sysselsatta med svensk bakgrund. 78  % av de sysselsatta med utländsk bakgrund inom jordbruket är under 54 år jämfört med 51 % av de svenskfödda. När det gäller arbetsmarknaden som helhet så är 76 % av de förvärvsarbetande med svensk bakgrund och 84 % av förvärvsarbetande med utländsk bakgrund under 54 år. Det betyder att åldersfördelningen bland de sysselsatta med utländsk bakgrund i jordbrukssektorn mer liknar den som arbetsmarknaden som helhet har än den som den svenskfödda majoriteten inom jordbrukssektorn har.

Det finns en tydligt manlig dominans bland de sysselsatta inom jordbruket oavsett bakgrund. Men hos de sysselsatta med svensk bakgrund är könsskillnaden störst, 78 % män och 22% kvinnor jämfört med 61 % män och 39 % kvinnor när det gäller sysselsatta med utländsk bakgrund. För arbetskraften som helhet är könen nära nog jämnstora oavsett bakgrund.

 

Tablå B. Andel i procent av personer med svensk/utländsk bakgrund som är sysselsatta i jordbrukssektorn i olika åldersgrupper och per kön 2011

 

Svenskfödd

Utrikes född

Svensk medborgare

Utländskt medborgarskap

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Ålder

 

 

 

 

 

 

16-24

9 %

7 %

9%

8%

9%

7%

25-54

41 %

72 %

42%

79%

41%

71%

55-64

23 %

12 %

23%

9%

23%

13%

65-

27 %

9 %

26%

3%

27%

9%

Summa

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

Kön

 

 

 

 

 

 

Män

77 %

62 %

77%

64%

78%

61%

Kvinnor

23 %

38 %

23%

36%

22%

39%

Summa

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

Källa: SCB

 

Om vi tar gruppen sysselsatta i jordbruket enligt RAMS och tittar på köns och åldersfördelningen i relation till varandra kan vi se exempel på undergrupper där andelen med utländsk bakgrund eller utrikes födda är betydligt större än andelen bland samtliga med utländsk bakgrund eller samtliga utrikes födda. Ett sådant exempel är kvinnor i åldern 25-54 år och sysselsatta inom jordbruket. I denna grupp hade nästan 15 % av kvinnorna utländsk bakgrund och 13 % var utrikes födda. Bland samtliga sysselsatta inom jordbruket hade 6,1 % utländsk bakgrund och var 5,5 % utrikes födda. Detta är den enda grupp där andelen sysselsatta med utländsk bakgrund inom jordbrukssektorn närmar sig andelen sysselsatta med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden som helhet.