STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:1

 

Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik
Elektronisk publicering

Fakta om statistiken

Definitioner och förklaringar

Data till statistiken kommer från Sveriges Lantbrukarregister (LBR) för åren 1999, 2003, 2005 och 2007. År 1999 grundar sig registret på en totalundersökning bland Sveriges alla jordbrukare, övriga år baseras siffrorna på urvalsundersökningar.

Företagen i rapporten är de som uppfyller kriterierna för att ingå i LBR under aktuellt år. Företagen som ingick i LBR var de som hade:

  • mer än två hektar åkermark eller
  • minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller
  • trädgårdsodling som omfattade minst 200 kvm växtyta eller
  • minst 2 500 kvm frilandsareal

 

För undersökningarna år 1999 och 2003 har man inte frågat efter kön på de tillfälligt anställda, varför den totala andelen män och kvinnor inte kan uppges för dessa år.

I totalundersökningen 1999 frågade man endast efter partner om denna också var sysselsatt i jordbruket, vilket medför att siffrorna för detta inte är jämförbara med övriga års.

Företagen har själva angett vem som är företagare och driftsledare på företaget utifrån kriteriet att företagaren ska ha det ekonomiska och juridiska ansvaret för företaget och driftsledaren ska vara ansvarig för den dagliga driften på företaget.

Företagen har fått fylla i antal arbetstimmar i jordbruket inom bestämda intervall för företagaren och eventuell make/maka/sambo. Då arbetstimmarna för dessa ligger i samma intervall har det ansetts att parterna arbetar lika mycket och delaktigheten är gemensam. Detta kan vara felaktigt då en av dem kan ligga i övre delen av intervallet och den andra i nedre delen.

Statistikens tillförlitlighet

Urval, täckningsfel och mätfel

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i populationen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av lantbruksregistret (LBR).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Företagen har själva fått lämna uppgifter om företagare, partner, driftsledare, antal anställda och en uppskattning av antal arbetstimmar för alla anställda.

Jämförelser med officiell statistik

Uppgifter om sysselsättning återfinns för alla år i serien JO 30 SM.

Uppgifter om företagare i jordbruket återfinns i serien JO 34 SM.

Uppgifter om driftsinriktningarna återfinns i serien JO 35 SM.

Annan statistik

Uppgifter om företagare i jordbruket, sysselsättningen och driftsinriktningarna ingår i Sveriges Officiella Statistik. Statistiska meddelanden från Jordbruksverket har utkommit för 2003, 2005 och 2007 beträffande "Jordbruksföretag och företagare", "Jordbruksföretagens driftsinriktning" och "Sysselsättning i jordbruket" och finns att hämta på Jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se under Statistik.

Uppgifter från 1999 om sysselsättning och driftsinriktning finns i JO 30 SM 0001 och en del uppgifter om företagare finns i JO 34 SM 0101 på samma plats.

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik.