Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2008

JO 28 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Trädgårdsundersökningen är en värdeberäkning som genomförs varje år. Den avser skörd och pris och används till de ekonomiska kalkylerna för jordbruket, EAA, samt till konsumtionsberäkningarna, KB.

Definitioner och förklaringar

Statistiken ska belysa värdet för trädgårdsproduktionen.

Så görs statistiken

Från och med 2007 har metod ändrats i trädgårdsundersökningen. De år som undersökningen trädgårdsproduktion görs (2005, 2008 o.s.v.) samlas uppgifter om priser till trädgårdsundersökningen in via en enkät. Uppgifterna samlas in från ca 80 aktörer på den svenska marknaden, framförallt från odlarföreningar, konservföretag och grossister. Dessa är inte valda enligt någon statistisk säkerställd metod. Uppgiftslämnarna väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare skall täcka en stor del av marknaden, d.v.s. de allra största företagen ingår, men vissa vägrar att lämna uppgifter, varför dessa inte ingår. Jordbruksverket utgår dock från att vi får in uppgifter från alla så kallade konservföretag. I annat fall skattas dessa uppgifter. Den senaste undersökningen om trädgårdsproduktion används som underlag för kvantiteterna som redovisas.

Tidigare samlades uppgifter om priser in med enkät varje år i trädgårdsundersökningen, från 2006 och bakåt i tiden.

De år som inte trädgårdsproduktion görs (t.ex. 2007) beräknas priset för de större produkterna med hjälp av prisutvecklingen i avräkningsprisindex. För en del mindre produkter skattas prisutvecklingen. Dessa år används även det Statistiska meddelandet skörd av trädgårdsväxter som underlag för kvantiteterna som redovisas i trädgårdsundersökningen.

Köksväxter på friland

För köksväxter på friland samlas priser in för den produktion som har gått till färskvarumarknaden och den produktion som har gått till industrin. Anledningen är den prisskillnad som kan uppstå mellan dessa grupper - en prisskillnad som kan bero på andra kvalitetskrav och effektivare produktion. Jordbruksverket går ut till samtliga konservföretag eller föreningar som är knutna till konservföretag varför det i beräkningarna antas att hela denna marknad fångas in.

Den del som gick till färskvarumarknaden 2008 antas vara skillnaden mellan den totala produktionen i trädgårdsproduktion (JO 33 SM 0901) och summan av industrins produktion enligt trädgårdsundersökningen 2008. De formler som använts för att beräkna värden, kvantiteter och priser för 2008 års produktion redovisas sist i detta avsnitt.

I denna undersökning har priser på köksväxter på friland erhållits för kvantiteter som uppgår till 56 % av motsvarande kvantiteter i trädgårdsproduktion.

Frukt och bär

För frukt har prisuppgifter erhållits för 43 % av hela produktionen. Priset är beräknat inklusive sortering packning och emballage.

För bär har prisuppgifter erhållits för 22 % av den totala produktionen.

Plantskoleväxter

För plantskoleväxter har prisuppgifter för 24 % av produktionen erhållits.

Köksväxter och bär i växthus

För tomat, gurka, jordgubbar, melon har prisuppgifter för nästan 100 % av produktionen erhållits. För sallad och kryddväxter har prisuppgifter för 73 % av produktionen erhållits.

Lök- och snittblommor i växthus

Prisuppgifter har samlats in för nästan 100 % av tulpan- och rosproduktionen. Uppgifterna är mer osäkra för narcisser, krysantemum och alstromeria där har prisuppgifter för 35 %, 1 % respektive 0 % av produktionen erhållits.

Lökblommor i kruka i växthus

Prisuppgifter har samlats in för 83 % av produktionen.

Krukväxter

Prisuppgifter har samlats in för 57 % av produktionen.

Utplanteringsväxter

Prisuppgifter har samlats in för 47 % av produktionen.

Sticklingar och småplantor

Priset för sticklingar och småplantor har samlats in för endast 1 % av produktionen.

Gruppen övriga

För ett flertal produktgrupper finns en "övriggrupp" där de produkter som ej specificerats i undersökningen ingår. För beräkningar av värdet på dessa produkter används de arealuppgifter som finns i trädgårdsproduktion för övriga produkter inom samma produktgrupp. Värdet per arealenhet för "övriggruppen" antas vara ungefär lika stor som för de andra produkterna inom samma produktgrupp. Detta gäller inte för grupperna snittblommor, lökblommor, krukväxter, och utplanteringsväxter där inga arealvärden finns att tillgå. Istället använder vi ett värde per produkt.

Formler

Följande formler visar hur värdevolym, kvantitet och pris har beräknats 2008 för vissa produkter inom grupperna köksväxter på friland, frukt och bär där vi har fått in priser för både färskvara och kvantiteter till industrin.

Kvantitet = Trädgårdproduktionen 2008 (Statistiskt Meddelande JO 33 SM 0901)

 

där

pkon

=

Genomsnittspris för produktion som går till konservindustrin enligt undersökningen

pfv

=

Genomsnittspris för produktion som går till färskvarumarknaden enligt undersökningen

kkon

=

Producerad kvantitet av/för konservindustrin enligt undersökningen

kfv

=

Producerad kvantitet för färskvarumarknaden enligt undersökningen

kinv

=

Kvantitet Jordbruksverkets Trädgårdsproduktion 2008

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken kan bero på en eller flera av följande felkällor:

 

·         Täckningsfel (under- och övertäckning)

·         Mätningsfel

·         Processfel

·         Bortfall

 

Täckningsfel förekommer då målpopulationen och rampopulationen skiljer sig åt. Det finns två typer av täckningsfel, övertäckning och undertäckning. Övertäckning förekommer då en del av de företag som ingår i rampopulationen inte ska ingå i målpopulationen. Övertäckning kan också förekomma om ett företag anger importerade kvantiteter och ett medelpris som även inkluderar import. Undertäckning förekommer inte eftersom resultatet räknas upp.

Mätningsfel skulle kunna förekomma om företagen lämnat fel uppgifter på blanketten. Detta är svårt att kontrollera men man bör beakta att vissa företag anger att de inte har något generellt medelpris för hela året. I dessa fall ber vi företagen att göra en skattning.

Processfel bör inte har förekommit i samband med bearbetning av materialet. Eftersom undersökningen omfattade relativt få företag, har uppgifterna vid flera tillfällen dubbelkollats. I de få fall fel har förkommit har dessa rättats till. Det slutliga resultatet bör således väl spegla de uppgifter som företagen har lämnat.

Bortfallet i trädgårdsundersökningen är lågt.

Annan statistik

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Trädgårdsproduktion 2008 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0901.

Marknadsöversikt - färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2007:1.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.