Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2009

JO 28 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Bra att veta
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Trädgårdsundersökningen är en värdeberäkning som genomförs varje år. Den avser skörd och pris.

Så görs statistiken

Värdeberäkningarna år 2009 bygger på uppgifter från olika statistiska underökningar som Jordbruksverket har genomfört. Uppgifter om skörd har hämtats från det Statistiska meddelandet "Skörd av trädgårdsväxter 2009" samt från det Statistiska meddelandet "Trädgårdsproduktion 2008".

Det Statistiska meddelandet "Skörd av trädgårdsväxter 2009" är en urvalsundersökning där skördade kvantiteter för 13 olika trädgårdsgrödor har samlats in för år 2009. Dessa 13 grödor är växthusodlade, tomater, gurkor, kruksallat och kryddväxter och frilandsodlad gurka, lök, vitkål, blomkål, morot, isbergssallad, purjolök, jordgubb och äpple. För övriga trädgårdsgrödor samlades det inte in några uppgifter om skörd för år 2009. För dessa grödor utgår man från 2008 års skörd som hämtas i det Statistiska meddelandet "Trädgårdsproduktion 2008" och skattar skörden för år 2009.

För att beräkna 2009 års priser för olika trädgårdsgrödor använder vi 2008 års priser och uppgifter om prisutveckling för ett stort antal olika trädgårdsgrödor som hämtats från 2009 års avräkningsprisindex.

För ett fåtal grödor finns det inga uppgifter om prisutvecklingen år 2009. För dessa grödor skattas prisutvecklingen.

Bra att veta

För ett antal trädgårdsgrödor som tillsammans står för 21 % av produktionsvärdet år 2009 har både den skördade kvantiteten och prisutvecklingen skattats. För ytterligare trädgårdsgrödor som står för 35 % av produktionsvärdet år 2009 har antingen skörd eller prisutvecklingen skattats.

För resterande trädgårdsgrödor som står för 44 % av produktionsvärdet år 2009 har både aktuella skördeuppgifter för år 2009 och aktuella prisutvecklingsuppgifter kunnat användas i beräkningarna av produktionsvärdet.

Vid skattning av kvantiteter har den skördade kvantiteten i det Statistiska meddelandet "Trädgårdsproduktion 2008" använts och kvantitetsutvecklingen för samtliga trädgårdsgrödor i det Statistiska meddelandet "Skörd av trädgårdsväxter 2009".

Vid skattning av prisutvecklingen har den kända prisutvecklingen för en liknande produkt eller flera liknande produkter använts.

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken kan bero på en eller flera av följande felkällor:

 

·         Täckningsfel (under- och övertäckning)

·         Mätningsfel

·         Processfel

·         Bortfall

 

Täckningsfel i forma av övertäckning kan förekomma för år 2009 och 2008 års skördade kvantiteter om ett företag som inte bedriver yrkesmässig trädgårdsodling ingår i rampopulationen. För att minimera övertäckning kontrolleras det att företag som inte svarar på enkäten inte är nedlagda. Fel i form av undertäckning kan förekomma om ett nystartat företag inte ingår i rampopulationen. Information om nystartade företag hämtas från branschorganisationer för att minimera undertäckning.

Mätningsfel skulle kunna förekomma om företagen lämnat fel uppgifter på blanketten till 2009 års urvalsundersökning, "Skörd av trädgårdsväxter 2009" eller till 2008 års totalundersökning, "Trädgårdsproduktion 2008". Vid misstanke om en felaktig uppgift kontaktas företaget för att få en bekräftelse om uppgiften är fel.

Processfel kan förekomma i och med bearbetning av inkomna postenkäter. Fel kan uppstå när uppgifter från en postenkät ska registreras manuellt. Kontroller av orimliga uppgifter görs för att upptäcka eventuella fel som begås.

Bortfallet i totalundersökningen, "Trädgårdsproduktion 2008" var 17 %. I urvalsundersökningen, "Skörd av trädgårdsväxter 2009" var svarsbortfallet 23 %.

Annan statistik

Marknadsöversikt - färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2010:22.

Skörd av trädgårdsväxter 2009 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 37 SM 1001.

Trädgårdsproduktion 2008 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0901.

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.