Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2010

JO 28 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Trädgårdsundersökningen är en värdeberäkning som genomförs varje år. Den avser skörd och pris.

Så görs statistiken

Värdeberäkningarna år 2010 bygger på uppgifter från olika statistiska undersökningar som Jordbruksverket har genomfört. Uppgifter om skörd har hämtats från det Statistiska meddelandet ”Skörd av trädgårdsväxter 2010”.

Det Statistiska meddelandet ”Skörd av trädgårdsväxter 2010” är baserat på en totalundersökning där skördade kvantiteter för 13 olika trädgårdsgrödor har samlats in för år 2010. Dessa 13 grödor är växthusodlade tomater, gurkor, kruksallat och kryddväxter och frilandsodlad gurka, lök, vitkål, blomkål, morot, isbergssallat, purjolök, jordgubbar och äpple. För övriga trädgårdsgrödor samlades det inte in några uppgifter om skörd år 2010. För dessa grödor utgår man från 2008 års skörd som hämtas i det Statistiska meddelandet ”Trädgårdsproduktion 2008” och skattar skörden för år 2010.

För att beräkna 2010 års priser för olika trädgårdsgrödor använder vi 2008 års priser och uppgifter om prisutveckling för ett stort antal olika trädgårdsgrödor som hämtats från avräkningsprisindex.

För ett fåtal grödor finns det inga uppgifter om prisutvecklingen. För dessa grödor skattas prisutvecklingen.

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken kan påverkas av en eller flera av följande felkällor:

 

·         Täckningsfel (under- och övertäckning)

·         Mätningsfel

·         Processfel

·         Bortfall

 

Täckningsfel i form av övertäckning kan förekomma för 2010 års skördade kvantiteter om ett företag som inte bedriver yrkesmässig trädgårdsodling ingår i rampopulationen. För att minimera övertäckning kontrolleras det att företag som inte svarar på blanketten till 2010 års totalundersökning inte är nedlagda. Fel i form av undertäckning kan förekomma om ett nystartat företag inte ingår i rampopulationen. Information om nystartade företag hämtas från branschorganisationer för att minimera undertäckning.

Mätningsfel skulle kunna förekomma om företagen lämnat fel uppgifter på blanketten till 2010 års totalundersökning. Vid misstanke om en felaktig uppgift kontaktas företaget för att få uppgiften verifierad.

Processfel kan förekomma i och med bearbetning av inkomna postenkäter. Fel kan uppstå när uppgifter från en postenkät ska registreras manuellt. Kontroller av orimliga uppgifter görs för att upptäcka eventuella fel som begås.

Bortfallet i totalundersökningen ”Skörd av trädgårdsväxter 2010” var 8 %.

Bra att veta

För ett antal trädgårdsgrödor som tillsammans står för 12 % av produktionsvärdet år 2010 har både den skördade kvantiteten och prisutvecklingen skattats. För ytterligare trädgårdsgrödor som står för 38 % av produktionsvärdet år 2010 har antingen skörd eller prisutvecklingen skattats.

För resterande trädgårdsgrödor som står för 50 % av produktionsvärdet år 2010 har både aktuella skördeuppgifter för år 2010 och aktuella prisutvecklingsuppgifter kunnat användas i beräkningarna av produktionsvärdet.

Vid skattning av kvantiteter har kvantitetsutvecklingen för samtliga trädgårdsgrödor i det Statistiska meddelandet ”Skörd av trädgårdsväxter 2010” använts.

Vid skattning av prisutvecklingen har den kända prisutvecklingen för en liknande produkt eller flera liknande produkter använts.

Annan statistik

Marknadsöversikt – färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2010:22.

Skörd av trädgårdsväxter 2010 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 37 SM 1101.

Trädgårdsproduktion 2008 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0901.

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.