Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2011

JO 28 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Trädgårdsundersökningen är en värdeberäkning som genomförs varje år. Den avser skörd och pris.

Så görs statistiken

Från och med 2007 har metod ändrats i trädgårdsundersökningen. De år som undersökningen trädgårdsproduktion görs (2008, 2011 o.s.v.) samlas uppgifter om priser till trädgårdsundersökningen in via en enkät. Uppgifterna samlas in från ca 60 aktörer på den svenska marknaden, framförallt från odlarföreningar, konservföretag och grossister. Dessa är inte valda enligt någon statistisk säkerställd metod. Uppgiftslämnarna väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare skall täcka en stor del av marknaden, d.v.s. de allra största företagen ingår. Jordbruksverket utgår från att vi får in uppgifter från alla så kallade konservföretag. I annat fall skattas dessa uppgifter. Den senaste undersökningen om trädgårdsproduktion används som underlag för kvantiteterna som redovisas.

Tidigare samlades uppgifter om priser in med enkät varje år i trädgårdsundersökningen, från 2006 och bakåt i tiden.

De år som inte trädgårdsproduktion görs (t.ex. 2010) beräknas priset för de större produkterna med hjälp av prisutvecklingen i avräkningsprisindex. För en del mindre produkter skattas prisutvecklingen. Dessa år används även det Statistiska meddelandet skörd av trädgårdsväxter som underlag för kvantiteterna som redovisas i trädgårdsundersökningen tillsammans med den senaste trädgårdproduktion.

Värdeberäkningarna år 2011 bygger på uppgifter om skörd från det Statistiska meddelandet ”Trädgårdsproduktion 2011”, JO33SM1201 samt uppgifter om priser från en enkätundersökning.

I tabellen nedan redovisas i procent andelen kvantiteter med priser som har  inkommit i enkätundersökningen år 2008 och 2011 i förhållande till redovisade kvantiteter i det Statistikska meddelandet Trädgårdsproduktion.

Produktgrupp

2008

2011

Köksväxter på friland

56%

36%

Frukt

43%

59%

Bär

22%

7%

Plantskoleväxter

24%

9%

Köksväxter och bär i växthus

Gurka, tomat, jordgubbar, melon

100%

87%

Sallat, kryddväxter

73%

73%

Snittblommor i växthus

Tulpan, rosor

100%

54%

Alstroemeria, krysantemum, narcisser

5%

2%

Lökblommor i kruka i växthus

83%

43%

Krukväxter

57%

60%

Utplanteringsväxter

47%

46%

Sticklingar och småplantor

1%

1%

 

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken kan påverkas av en eller flera av följande felkällor:

 

·         Täckningsfel (under- och övertäckning)

·         Mätningsfel

·         Processfel

·         Bortfall

 

Täckningsfel i form av övertäckning kan förekomma för 2011 års skördade kvantiteter om ett företag som inte bedriver yrkesmässig trädgårdsodling ingår i rampopulationen. För att minimera övertäckning kontrolleras det att företag som inte svarar på blanketten till 2011 års totalundersökning inte är nedlagda. Fel i form av undertäckning kan förekomma om ett nystartat företag inte ingår i rampopulationen. Information om nystartade företag hämtas från branschorganisationer för att minimera undertäckning.

Mätningsfel skulle kunna förekomma om företagen lämnat fel uppgifter på blanketten till 2011 års totalundersökning. Vid misstanke om en felaktig uppgift kontaktas företaget för att få uppgiften verifierad.

Processfel kan förekomma i och med bearbetning av inkomna postenkäter. Fel kan uppstå när uppgifter från en postenkät ska registreras manuellt. Kontroller av orimliga uppgifter görs för att upptäcka eventuella fel som begås.

Bortfallet i totalundersökningen ”Trädgårdsproduktion 2011” var 18 %.

Annan statistik

Trädgårdsproduktion 2011 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 1201.

Marknadsöversikt – färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2010:22.

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.