Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2012

JO 28 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Data, bearbetning och tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Produktionsvärdet utgör en sammanräkning av den totala svenska produktionen av trädgårdsgrödor och det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset). Statistiken omfattar produktionsvärdet av trädgårdsgrödor år 2012 från alla kända svenska odlare med en yta för trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus.

Data, bearbetning och tillförlitlighet

Produktionsvärdet baseras på data från olika källor, beroende på när det beräknas. För åren 2001–2006, samt 2008 och 2011 inhämtades priser från ett 60-tal aktörer (till exempel grossister och producentorganisationer) via enkätundersökningar. För åren 2007, 2009, 2010 och 2012 räknades priser om baserat på närmast föregående inhämtat pris, samt utvecklingen i avräkningsprisindex för de 32 grödor där detta finns tillgängligt. För övriga 33 grödor skattades prisutvecklingen utifrån indexförändringar för liknande grödor.

Produktionsdata inhämtades för alla trädgårdsgrödor under åren 2002, 2005, 2008 och 2011 via enkätundersökningar till alla kända svenska producenter av trädgårdsväxter. Under övriga år (inklusive 2012) inhämtades data över produktionen av 13 grödor, medan produktionen av övriga grödor skattades, baserat på dessa 13 grödors förändringar.

Följden av denna metodik är att alla enskilda produktionsvärden för 2012 är skattade värden med undantag för frilandsodlad blomkål, gurka, isbergssallat, matlök, morot, vitkål, äpple och jordgubbar samt växthusodlad gurka, kruksallat, kryddväxter och tomat. För 53 grödor skattades antingen pris- eller produktionsdata år 2012, medan både pris och produktion skattades för 32 grödor. Andelen av det totala produktionsvärdet för år 2012 som baserades på någon skattad datapunkt var 53 %, medan motsvarande andel som baserades helt på skattade data var 24 %.

Statistiken är baserad på data från flera olika undersökningar och är också behäftad med summan av de felkällor som dessa undersökningar bär med sig. De undersökningar som ligger till grund för 2012 års data är ”Trädgårdsproduktion 2011”, ”Skörd av trädgårdsväxter 2012”, ”Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2013:03” samt ”Trädgårdsundersökningen 2011”.

De största felkällorna för 2012 års produktionsvärde härrör från de skattningar som görs av såväl produktion som värdeutveckling. Vid sidan av detta kan prisdata vara behäftade med viss osäkerhet beroende på såväl täckning av uppgiftslämnare som på angivna prisuppgifter. Felkällorna för produktionsdata består i huvudsak av täckningsfel, och är förhållandevis små. För en fördjupning i de olika undersökningarnas felkällor och deras storlek hänvisar vi till beskrivningen av statistiken för respektive publikation.

Annan statistik

Skörd av trädgårdsväxter 2012, JO 37 SM 1301

Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2013:03, JO 49 SM 1305

Trädgårdsundersökningen 2011, JO 28 SM 1201

Trädgårdsproduktion 2011, JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03