Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2014

JO 28 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Data, bearbetning och tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Produktionsvärdet utgör en sammanräkning av den totala svenska produktionen av trädgårdsgrödor och det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset). Statistiken omfattar produktionsvärdet av trädgårdsgrödor år 2014 från alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en yta för trädgårds­grödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus.

Data, bearbetning och tillförlitlighet

Produktionsvärdet baseras på data från olika källor beroende på när det beräknas. För åren 2002–2006, samt 2008, 2011 och 2014 inhämtades priser från ett 50-tal aktörer (till exempel grossister och producentorganisationer) via enkät­undersökningar. För fem grödor kunde pris inte inhämtas. För dessa grödor uppskattades priset baserat på liknande grödor och prisutveckling under de senaste åren. Det totala värdet för dessa grödor uppgick till 90,6 miljoner kronor (1,8 % av det totala produktionsvärdet för samtliga grödor). De skattade grödornas pris redovisas med kursiv text i tabellerna.

För åren 2007, 2009, 2010, 2012 och 2013 räknades priser om baserat på närmast föregående inhämtat pris, samt utvecklingen i avräkningsprisindex för de 33 grödor där detta finns tillgängligt. För övriga 32 grödor skattades prisutvecklingen utifrån indexförändringar för liknande grödor.

Produktionsdata inhämtades för alla trädgårdsgrödor under åren 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014 via enkätundersökningar till alla kända svenska yrkesmässiga producenter av trädgårdsväxter. Under övriga år inhämtades data över produktionen av 13 grödor via enkäter till ett urval producenter. För övriga grödor skattades produktionen baserat på dessa 13 grödors förändringar.

Följden av denna metodik är att alla enskilda produktionsvärden för åren 2007, 2009, 2010, 2012 och 2013 är skattade värden med undantag för frilandsodlad blomkål, gurka, isbergssallat, matlök, morot, purjolök, vitkål, äpple och jordgubbar samt växthusodlad gurka, kruksallat, kryddväxter och tomat. För 53 grödor skattades antingen pris- eller produktionsdata år 2013, medan både pris och produktion skattades för 32 grödor. Andelen av det totala produktionsvärdet för år 2013 som baserades på någon skattad datapunkt var 54 %, medan den andel som baserades helt på skattade data var 25 %.

Statistiken är baserad på data från flera olika undersökningar och är också behäftad med summan av de felkällor som dessa undersökningar bär med sig. De undersökningar som ligger till grund för 2014 års data är ”Trädgårdsproduktion 2014”, ”Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2015:06” samt ”Trädgårdsundersökningen 2013”.

De största felkällorna för 2014 års produktionsvärde härrör från de osäkerheter prisdata kan vara behäftat med. Osäkerheterna beror på såväl undersökningens täckning av uppgiftslämnare som på angivna prisuppgifter. Felkällorna för produktionsdata består i huvudsak av bortfallsfel, vilket uppgick till mindre än 3 % av den totala trädgårdsarealen.

För en fördjupning i felkällorna för produktionsdata hänvisar vi till ”Trädgårdsproduktion 2014”.

Annan statistik

Trädgårdsproduktion 2014, JO 33 SM 1501

Skörd av trädgårdsväxter 2013, JO 37 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2015:06, JO 49 SM 1506

Trädgårdsundersökningen 2013, JO 28 SM 1401

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling 2013–2014, JO 40 SM 1501