Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2015

JO 28 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Data, bearbetning och tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Produktionsvärdet utgör en sammanräkning av den totala svenska produktionen av trädgårdsgrödor och det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset). Statistiken omfattar produktionsvärdet av trädgårdsgrödor 2015 från alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en yta för trädgårds­grödor om minst 0,25 hektar friland eller 200 kvadratmeter växthus.

Data, bearbetning och tillförlitlighet

Produktionsvärdet baserades på data från olika källor beroende på när det beräknades. För åren 2002–2006, samt 2008, 2011, 2014 och 2015 inhämtades priser eller totala försäljningsvärden från mellan 25 och 60 aktörer (till exempel grossister och producent­organisationer). I de fall pris eller värden inte fanns tillgängliga uppskattades de baserat på liknande grödor och/eller prisutveckling.

För åren 2007, 2009, 2010, 2012 och 2013 skattades priser och värden baserat på närmast föregående inhämtade uppgifter, samt utvecklingen i avräkningsprisindex för de cirka 30 grödor där detta finns tillgängligt. För övriga grödor skattades prisutveck­lingen utifrån indexförändringar för liknande grödor.

Produktionsdata inhämtades för samtliga trädgårdsgrödor under åren 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014. Uppgifterna togs in via enkätundersökningar till alla kända svenska yrkesmässiga producenter av trädgårdsväxter. Under övriga år före 2015 skattades produktionen av 13 grödor med hjälp av en enkätbaserad urvalsundersökning. För övriga grödor skattades produktionen baserat på dessa 13 grödors förändringar. Från och med 2015 skattades produktionen av 16 grödor utifrån en enkätbaserad urvalsundersökning, medan övriga grödors produktion skattades utifrån trender i produktionen av de enskilda grödorna.

2015 års produktionsdata baseras på inhämtade uppgifter för frilandsodlad blomkål, broccoli, gurka, isbergssallat, annan sallat, matlök, morot, purjolök, sparris, vitkål, äpple och jordgubbar samt växthusodlad gurka, kruksallat, kryddväxter och tomat. Övriga grödors produktionsdata baseras på trendskrivningar. På motsvarande sätt baseras 2015 års prisdata för 52 grödor helt eller delvis på inhämtade uppgifter, medan priset skattades i sin helhet för 7 grödor.

Eftersom statistiken är baserad på data från flera olika undersökningar är den också behäftad med summan av de felkällor som dessa undersökningar bär med sig. De undersökningar som ligger till grund för 2015 års data är ”Trädgårdsproduktion 2014”, ”Skörd av trädgårdsväxter 2015”, ”Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2016:04” samt ”Trädgårdsundersökningen 2014”.

De största felkällorna för 2015 års produktionsvärde härrör från de osäkerheter prisdata kan vara behäftat med, samt på osäkerhet i trendskrivningen i produk­tionen av olika grödor. Osäkerheterna i pris beror på såväl undersökningens täckning av uppgiftslämnare som på angivna prisuppgifter.

Annan statistik

Skörd av trädgårdsväxter 2015, JO 37 SM 1601

Trädgårdsproduktion 2014, JO 33 SM 1501

Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2016:03, JO 49 SM 1605

Trädgårdsundersökningen 2013, JO 28 SM 1401

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling 2014–2015, JO 45 SM 1601