Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsundersökningen 2018

JO 28 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Data, bearbetning och tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Produktionsvärdet utgör en sammanräkning av den totala svenska produktionen av trädgårdsgrödor och det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset). Statistiken omfattar produktionsvärdet av trädgårdsgrödor 2018 från alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en yta för trädgårds­grödor om minst 0,25 hektar friland eller 200 kvadratmeter växthus.

Data, bearbetning och tillförlitlighet

Produktionsvärdet baseras på data från olika källor beroende på när det beräknades. För åren
2002–2006, samt 2008, 2011 och 2014–2018 inhämtades priser eller totala försäljningsvärden från mellan 25 och 60 aktörer (till exempel grossister och producent­organisationer). I de fall pris eller värden inte fanns tillgängliga uppskattades de baserat på liknande grödor och/eller prisutveckling. I årets statistik består en stor del av plantskoleväxternas värdeuppgifter av skattade värden.

För åren 2007, 2009, 2010, 2012 och 2013 skattades priser och värden baserat på närmast föregående inhämtade uppgifter, samt utvecklingen i avräkningsprisindex för de cirka 30 grödor där detta finns tillgängligt. För övriga grödor skattades prisutveck­lingen utifrån indexförändringar för liknande grödor.

Produktionsdata inhämtades för samtliga trädgårdsgrödor under åren 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017. Uppgifterna togs in via enkätundersökningar till alla kända svenska yrkesmässiga producenter av trädgårdsväxter. Under övriga år före 2015 skattades produktionen av 13 grödor med hjälp av en enkätbaserad urvalsundersökning. För övriga grödor skattades produktionen baserat på dessa 13 grödors förändringar. Från och med 2015 skattas produktionen av 16 grödor utifrån en enkätbaserad urvalsundersökning, medan övriga grödors produktion skattades utifrån tidigare års utveckling i produktionen av de enskilda grödorna.

Eftersom statistiken är baserad på data från flera olika undersökningar är den också behäftad med summan av de felkällor som dessa undersökningar bär med sig. De undersökningar som ligger till grund för 2018 års data är ”Skörd av trädgårdsväxter 2018”, ”Trädgårdsproduktion 2017”, ”Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2019:03” samt ”Trädgårdsundersökningen 2017”.

De största felkällorna för 2018 års produktionsvärde utgörs av de osäkerheter prisdata kan vara behäftat med. Osäkerheterna i pris beror på såväl undersökningens täckning av uppgiftslämnare som på angivna prisuppgifter samt på de insamlade prisuppgifternas representativitet för respektive gröda.

Annan statistik

Trädgårdsproduktion 2017, JO 33 SM 1801

Prisindex och priser på livsmedelsområdet 2019:03, JO 49 SM 1905

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling 2017–2018, JO 45 SM 1901