Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Trädgårdsinventeringen 2003

JO 33 SM 0301, korrigerad version 2003-10-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Statistiken för år 2002 baseras på en enkätundersökning till trädgårdsodlare med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsodling trädgårdsväxter.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen är en totalundersökning till samtliga trädgårdsföretag i landet (ca 3 000).

Så görs statistiken

Enkät har skickats ut till samtliga kända trädgårdsföretag. Uppgifter om nya företag har inhämtats bl.a. från näringen och länsstyrelsen.

Inkomna uppgifter har granskats och sammanställts enligt uppgjord tabellplan. Uppgiftskompletteringar har gjorts med telefonuppföljning. Då orimliga uppgifter och saknade uppgifter inte kunnat verifieras av uppgiftslämnaren, har uppgifter skattats med hjälp av länsvisa medianuppgifter.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är en totalundersökning varför urvalsfel inte förekommer.

Övertäckning förekommer, eftersom urvalsramen har innehållit företag som inte bedrev trädgårdsproduktion vid undersökningstillfället. De företag som besvarade 2000 års undersökning men inte årets, har behandlats som svarsbortfall. I övrigt har kontroller gjorts av att företagen uppfyller populationskraven.

Undertäckning kan förekomma till följd av att företag är nystartade och inte är kända. Uppgifter om nystartade företag har inhämtats från näringens medlemsregister, ansökningar om EU-stöd, länsstyrelsernas register samt register från fröförsäljare. Företag som övertagits har följts upp i undersökningen.

Svarsbortfallet har bedömts till 3,2 procent och består av företag som ingick i Trädgårdsräkningen 2000 men inte besvarade årets enkät. För dessa företag har redovisade uppgifter 1999 använts även i år. Kontroll har gjorts av att de större av dessa företag bedrev verksamhet under 2002. För övriga företag som utelämnat uppgifter om areal, skörd eller energiförbrukning, har dessa uppgifter skattats med hjälp av länsvisa medianvärden. I de fall antalet företag varit mindre än fem har medianuppgifter för riket använts.

Bra att veta

 

Annan statistik

I Trädgårdsundersökningen avseende 2001 års produktion finns siffror över produktionen för 2001. Rapporten finns publicerad på Jordbruksverkets hemsida.

I Jordbruksverkets rapport 2003:10 Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter, beskrivs marknaden för hela EU inklusive kandidatländerna.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.