Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2007

JO 33 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Äpple
Päron

Äpple

Den odlade arealen äpple i Sverige uppgår till 1 194 hektar. Arealen minskade under åren 1993 till 2002 för att sedan öka igen mellan åren 2003-2007 (se figur A).

Antalet odlade äppelträd har ökat under perioden 2003-2007 (se figur B). En trolig förklaring är att man idag planterar betydligt fler träd per hektar, uppemot 3 000 träd per hektar i moderna tätplanteringar.

Den vanligaste äppelsorten i Sverige är Ingrid Marie som här också innefattar systersorten Karin Schneider. Ingrid Marie/Karin Schneider utgör ca 25 % av den totala arealen äppelodling i Sverige. Därefter följer Aroma/Röd Aroma, Discovery, Cox Orange samt Gravensteiner/Röd Gravensteiner (se figur C). Discovery har ökat betydligt under den senaste tioårsperioden medan Cox Orange samt Gravensteiner/Röd Gravensteiner har minskat.

 

Figur A. Areal äppelträd (hektar) efter planteringsår

Figure A. Apple trees, area (hectares) by year of planting

 

Figur B. Antal äppelträd (tusental) efter planteringsår

Figure B. Number of apple trees (thousands) by year of planting

 

Figur C. Sveriges vanligaste äppelsorter (hektar)

Figure C. Most common apple varieties in Sweden, (hectares)

Päron

Den odlade arealen päron i Sverige uppgår till ca 119 hektar och har minskat genom åren (se figur D). Päronpest, en bakteriesjukdom som upptäcktes för första gången i Sverige 1986, är en möjlig orsak till minskningen av odlad areal päron. Precis som för äpplen har dock antalet planterade päronträd ökat igen under åren 2003-2007 efter att ha haft en nedgång under en tioårsperiod, mellan 1993 och 2002 (se figur E).

Den vanligaste päronsorten i Sverige är Clara Frijs som utgör ca 36 % av den totala arealen päronodling i Sverige. Därefter följer sorterna Conference, Carola, Alexander Lucas och Herzogin Elsa (se figur F). Arealen för Clara Frijs har ökat sedan perioden före 1982 medan de övriga av de fem vanligaste päronsorterna har minskat.

Figur D. Areal päronträd (hektar) efter planteringsår

Figure D. Pear trees, area (hectares) by year of planting

Figur E. Antal päronträd (tusental) efter planteringsår

Figure E. Number of pear trees (thousands) by year of planting

Figur F. Sveriges vanligaste päronsorter (hektar)

Figure F. Most common pear varieties in Sweden (hectares)