Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2007

JO 33 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken för 2007 baseras på en enkätundersökning som skickats till samtliga trädgårdsföretag vilka enligt Jordbruksverkets uppgifter bedriver fruktträdsodling om minst 2 500 kvm (0,25 ha). Undersökningen är en totalundersökning av samtliga trädgårdsföretag som bedriver fruktträdsodling i Sverige. Enkäten skickades till ca 370 företag.

Så görs statistiken

En enkät skickades till samtliga kända trädgårdsföretag vilka enligt uppgifter hos Jordbruksverket bedriver fruktträdsodling, ca 370 st. Efter ytterligare ett antal veckor skickades en påminnelse ut till de odlare som inte hade besvarat enkäten. Därefter gjordes uppgiftskompletteringar genom telefonuppföljning.

Inkomna uppgifter har granskats och sammanställts enligt uppgjord tabellplan. Då orimliga och/eller saknade uppgifter inte kunnat verifieras av uppgiftslämnaren, har sådana uppgifter skattats med hjälp av senast kända uppgift samt av genomsnittsvärden.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är en totalundersöking varför urvalsfel inte förekommer.

Övertäckning förekommer eftersom urvalsramen har innehållit företag som inte bedrev fruktträdsodling vid undersökningstillfället.

Undertäckning kan förekomma till följd av att företag är nystartade och inte är

kända.

Svarsbortfallet har bedömts till 25 %. För dessa företag har redovisade uppgifter för 2003 använts även i år när dessa funnits tillgängliga. Vid avsaknad av tidigare lämnade uppgifter har dessa uppgifter skattats med hjälp av medelvärden beräknade efter planteringsår.

Bra att veta

Fruktträdsundersökningen genomförs vart femte år och genomfördes alltså även år 2003. År 2003 publicerades dock inte resultatet av undersökningen som ett självständigt statistiskt meddelande, utan ingick i den större Trädgårdsinventeringen 2003. Trädgårdsinventeringen 2003 finns publicerad på Jordbruksverkets hemsida för den som önskar undersöka 2003 års resultat.

Annan statistik

Annan statistik relaterad till denna undersökning finns i bl.a. Trädgårdsproduktion 2005 (JO 33 SM 0601), vilken finns publicerad på Jordbruksverkets hemsida. Under våren 2008 publiceras även resultatet av urvalsundersökningen Skörd av trädgårdsväxter 2007 (JO 37 SM 0801). Även denna kommer att finnas tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.