Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken för år 2008 baseras på en enkätundersökning till trädgårdsodlare med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsodling av trädgårdsväxter.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen är en totalundersökning till samtliga trädgårdsföretag i landet.

Så görs statistiken

Enkät har skickats ut till samtliga kända trädgårdsföretag. Uppgifter om nya företag har inhämtats bl.a. från näringen och Jordbruksverkets stödsystem.

Inkomna uppgifter har granskats och sammanställts enligt uppgjord tabellplan. Uppgiftskompletteringar har gjorts med telefonuppföljning. Då orimliga uppgifter och saknade uppgifter inte kunnat verifieras av uppgiftslämnaren, har uppgifter skattats med hjälp av en linjär regressionsmodell på riksnivå.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är en totalundersökning, varför urvalsfel inte förekommer.

Övertäckning förekommer, eftersom urvalsramen har innehållit företag som inte bedrev trädgårdsproduktion vid undersökningstillfället. De företag som besvarade 2005 års undersökning men inte årets, har behandlats som svarsbortfall. I övrigt har kontroller gjorts av att företagen uppfyller populationskraven.

Undertäckning kan förekomma till följd av att företag är nystartade och inte är kända. Uppgifter om nystartade företag har inhämtats från näringens medlemsregister samt ansökningar om stöd. Företag som övertagits har följts upp i undersökningen.

Svarsbortfallet har bedömts till 17 % och består av företag som ingick i populationen men ej besvarade på årets enkät. För dessa företag har redovisade uppgifter 2005 använts även i år. Kontroll har gjorts av att de större av dessa företag bedrev verksamhet under 2008. För övriga företag som utelämnat uppgifter om areal, skörd, energiförbrukning, växthusareal eller sysselsättning, har uppgifter skattats med hjälp av en linjär regressionsmodell på riksnivå.

Annan statistik

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Trädgårdsundersökningen 2006 redovisas i statistikrapport 2008:3 och avser värde och kvantiteter för 2006 års produktion.

Marknadsöversikt - färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2007:1.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. De som kostnadsfritt önskar erhålla statistiska meddelanden med jordbruksstatistik i pdf-format per e-post, kan anmäla detta till statistik@jordbruksverket.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.