Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken för år 2011 baseras på en enkätundersökning till trädgårdsodlare med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsodling av trädgårdsväxter.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen är en totalundersökning till samtliga trädgårdsföretag i landet.

Så görs statistiken

Enkäten har utformats för att i första hand besvaras på Internet men som första påminnelse har även en pappersenkät skickats ut. Inloggningsuppgifter till webbenkäten har skickats ut till samtliga kända trädgårdsföretag. Uppgifter om nya företag har inhämtats bl.a. från näringen och Jordbruksverkets stödsystem.

Inkomna uppgifter har granskats och sammanställts enligt uppgjord tabellplan. Uppgiftskompletteringar har gjorts med telefonuppföljning. Då orimliga uppgifter och saknade uppgifter inte kunnat verifieras av uppgiftslämnaren, har uppgifter skattats med hjälp av en linjär regressionsmodell på riksnivå.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är en totalundersökning, varför urvalsfel inte förekommer.

Övertäckning förekommer, eftersom urvalsramen har innehållit företag som inte bedrev trädgårdsproduktion vid undersökningstillfället. De företag som besvarade 2008 års undersökning men inte årets, har behandlats som svarsbortfall. I övrigt har kontroller gjorts av att företagen uppfyller populationskraven.

Undertäckning kan förekomma till följd av att företag är nystartade och inte är kända. Uppgifter om nystartade företag har inhämtats från näringens medlemsregister samt ansökningar om stöd. Företag som övertagits har följts upp i undersökningen.

Svarsbortfallet har bedömts till 18 % och består av företag som ingick i populationen men ej besvarade årets enkät. För dessa företag har uppgifter redovisade 2008 använts även i år. Kontroll har gjorts av att de större av dessa företag bedrev verksamhet under 2011. För övriga företag som delvis utelämnat uppgifter om areal eller skörd, har uppgifter skattats med hjälp av en linjär regressionsmodell på riksnivå. När företag har utelämnat uppgifter om energiförbrukning, växthusareal eller sysselsättning har dessa uppgifter skattas med hjälp av företag av liknande storlek och produktion som har svarat på undersökningen.

Annan statistik

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Trädgårdsundersökningen 2010 redovisas i det statistiska meddelandet JO 28 SM 1101 och avser värde och kvantiteter för 2010 års produktion.

Marknadsöversikt - färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2010:22.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.