Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antalet fruktträd 2012

JO 33 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken omfattar samtliga kända äppel- och päronodlare som bedrev kommersiell trädgårdsodling på en yta större än 0,25 hektar under 2012. Data inhämtades om total odlad areal av äppel- och päronträd, fördelat på trädens planteringsår, samt antal träd för respektive äppel- och päronsorter, fördelat på trädens planteringsår.

Så görs statistiken

En frivillig enkätundersökning skickades ut till alla registrerade äppel- och päronodlare i Jordbruksverkets lantbruks- och stödregister, samt till ett urval om 20 % av de företag som registrerat fruktodling i Statistiska centralbyråns företagsregister. Den totala populationsramen omfattade 462 företag, varav 342 fick sig tillskickat enkäter.

De företag som inte svarat inom 6 veckor (efter en påminnelse via post), kontaktades per telefon. Totalt nåddes 230 av de 342 företagen. För företag som inte svarat men som hade känd arealfördelning från undersökningen ”Trädgårdsproduktion 2011” imputerades arealer från denna undersökning.

För alla företag kompletterades ofullständiga uppgifter i möjlig mån via telefon. Om detta inte var möjligt imputerades medelvärden för respektive variabel inom respektive planteringsperiod. Antalet företag med kompletta data efter imputering var 264. Resultaten räknades sedan upp till undersökningens totala populationsram om 462 företag.

Motsvarande metodik tillämpades också i efterhand på undersökningarna från 2002 och 2007, för att få jämförbara resultat.

Statistikens tillförlitlighet

I undersökningen kan täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel förekomma. Övertäckning förekom i relativt stor utsträckning, med 83 av 230 svarande som inte var äppelodlare och 166 av 230 svarande företag som angav att de inte odlade päron. Undertäckning förekom endast i den mån det fanns nystartade företag som inte registrerats under 2012.

Urval (om 20 %) förekom bara den grupp företag som uteslutande återfanns i Statistiska centralbyrån företagsregister, varför ett eventuellt urvalsfels möjliga påverkan på resultaten är liten. Bortfallet i undersökningen uppgick till 33 %, och har kompenserats genom uppviktning av resultaten.

Mätfelet kan i enstaka fall vara av betydelse, då de uppgifter som efterfrågas är svåra att uppskatta för många odlare. Detta återspeglas i den relativt höga andel partiellt inrapporterade data (där enstaka uppgifter saknas), som uppgick till 22 % för äppelodlarna och 17 % för päronodlarna. Bearbetningsfel kan förekomma genom felaktig digitalisering av data, felaktiga imputeringar och felaktiga beräkningar.

Medelfelet för resultaten (som täcker urvalsfel och bortfallsfel) uppgick till 5 respektive 6 % av totala redovisade äppelarealer och antal äppelträd, samt till 8 respektive 10 % för totala redovisade päronarealer och antal päronträd. Utifrån medelfelen kan ett 95-procentigt konfidensintervall beräknas enligt följande exempel: För det redovisade totala antalet äppelträd kan man med 95 % säkerhet säga att det sanna värdet ligger mellan 2 239 313–2 836 193 träd, det vill säga: 2 537 753 ± (1,96 × 6 % × 2 537 753). I detta konfidensintervall ingår dock inte undertäckning, mätfel och bearbetningsfel.

Annan statistik

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Trädgårdsproduktion 2011 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03.

Skörd av trädgårdsväxter 2012 redovisas den 29 maj 2013 i det statistiska meddelandet JO 37 SM 1301.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.