Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Statistikens omfattning
Statistikens produktion och kvalitet
Annan statistik

Statistikens omfattning

Statistiken omfattar all trädgårdsodling som bedrevs i Sverige år 2014 av
yrkesmässiga odlare med en areal om minst 0,25 hektar på friland eller 200 kvadratmeter i växthus. Begreppet ”trädgårdsodling” omfattar alla köksväxter (utom ärter, bönor och potatis), frukter och bär, samt plantskoleväxter (som inte är avsedda för plantering i skog) och prydnadsväxter.

Statistikens produktion och kvalitet

Statistiken baseras på uppgifter som samlades in från alla kända svenska trädgårdsodlare med hjälp av en enkätundersökning, som kunde besvaras via en pappers- eller en webbenkät. Enligt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2014:40 var samtliga näringsidkande odlare med en areal för odling av trädgårdsväxter om minst 0,25 hektar friland eller 200 kvadratmeter växthus skyldiga att lämna uppgifter till undersökningen.

Den ursprungliga populationsramen, det vill säga de företag som undersök­ningen riktade sig till, bestod av 5 165 företag. Populationsramen togs fram genom samkörning av en rad olika register från bland annat Jordbruksverket, Statistiska centralbyrån, Lantbrukarnas Riksförbund och andra aktörer i trädgårdsbranschen. Eftersom en relativt bred definition för aktiva trädgårdsföretag användes vid etableringen av populationsramen uppskattar vi att under­täckningen var låg.

Den 21 januari 2015 skickades ett brev med en pappersenkät, anvisningar och hänvisningar till webbenkäten till vart och ett av dessa 5 165 företag. Ytterligare ett sådant brev skickades den 12 februari, till de 2 876 företag som vid den tidpunkten inte hade svarat på enkäten. Den 26 februari skickades ett påminnelsekort ut till de 1 378 företag som fortfarande inte svarat. De 1 054 företag som inte svarat på enkäten den 17 mars kontaktades om möjligt per telefon. Inhämtningen av uppgifter avbröts den 8 april.

Företag som uppgav att man inte odlade trädgårdsväxter 2014 och företag med odlingsarealer som inte nådde upp till avgränsningarna 0,25 hektar friland eller 200 kvadratmeter växthus betraktades som övertäckning och togs bort ur populationsramen (dessa företag räknas alltså inte med i statistiken).

Det totala antalet svar uppgick till 4 529, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 87,7 %. Totalt uppgav 2 706 av företagen att man inte bedrev trädgårdsodling på minst 0,25 hektar friland eller 200 kvadratmeter växthus under 2014. Dessa företag utgör undersökningens övertäckning.

För de 243 företag som inte kunde nås men som tidigare uppgivit att man odlat trädgårdsväxter imputerades senast kända värden från maximalt 3 år tillbaka i tiden. De 393 företag som inte kunde nås och för vilka ingen tidigare informa­tion fanns att tillgå ströks ur populationsramen och räknas inte med i statistiken. Med utgångspunkt från liknande företag som ingår i resultaten, uppskattar vi att bortfallsfelet från dessa 393 företag utgjorde en total frilandsareal på 270 hektar och en total växthusareal på 78 247 kvadratmeter, samt totalt 473 sysselsatta personer.

Den slutliga populationen på vilken statistiken baseras utgörs av totalt 2 066 trädgårdsföretag.

Samtliga inhämtade enkäter granskades med avseende på fullständighet och rimlighet, det vill säga med avseende på deras partiella bortfall och mätfel. Komplettering och verifiering av saknade eller starkt avvikande uppgifter (outliers) skedde per telefon. I de fall uppgifter inte kunde kompletteras eller verifieras imputerades i första hand typiska värden för respektive variabel, och i andra hand senast kända värde för företaget. Totalimputeringar (det vill säga imputering av samtliga värden) gjordes för 243 företag. Imputeringar och databearbetning utgör källor till bearbetningsfel.

Den presenterade statistiken är således behäftad med täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Trots att dessa fel förekommer i viss mån bedömer vi att statistikens tillförlitlighet som helhet är mycket god.

Eftersom tidigare undersökningar (framför allt Trädgårdsproduktion 2011) led av en viss undertäckning, utvidgade vi sökningen efter trädgårdsföretag i årets undersökning (Trädgårdsproduktion 2014), som därför omfattade en betydligt större populationsram än i tidigare undersökningar. Detta ledde till att en flertal tidigare okända trädgårdsodlare fångades upp, vilket i sin tur innebär att 2014 års statistik är mer heltäckande, men inte är helt jämförbar med tidigare års statistik.

Denna effekt avtar ju längre tillbaka i tiden man går eftersom tidigare års källor för rampopulationen liknade årets undersökning i högre grad och en stor del av årets ”nyupptäckta” företag är relativt nystartade. Således är 2002 års statistik mer jämförbar med 2014 års statistik än vad 2011 års statistik är.

Den exakta effekten på statistiken går inte att utröna, men man kan få en ungefärlig bild över skillnaden genom att studera de ”nyupptäckta” företagens bidrag till den totala statistiken i Trädgårdsproduktion 2014 (tablå C). Eftersom de nyupptäckta företagen inte hade samma sammansättning som övriga företag i undersökningen påverkas undersökningens olika variabler på olika sätt. Följaktligen utgjorde de nyupptäckta företagen till exempel bara 6,3 % av det totala antalet företag som odlade köksväxter på friland, men hela 27,7 % av det totala antalet företag som bedrev växthusodling.

Tablå C. ”Nyupptäckta” företags karaktär och andel av respektive variabels totala värde i 2014 års trädgårdsstatistik

Variabel

Andel av antal företag eller
sysselsatta

Andel av areal
eller växthusyta

Totalt antal företag

16,6 %

..

Antal sysselsatta

8,8 %

..

Frilandsodling

12,7 %

4,1 %

Växthusodling

27,7 %

16,3 %

Prydnadsodling (friland & växthus)

27,6 %

24,1 %

Köksväxtodling (friland)

6,3 %

1,2 %

Köksväxtodling (växthus)

25,5 %

13,2 %

Bärodling (friland)

14,3 %

8,8 %

Fruktodling

9,4 %

2,6 %

 

 

 

Variabel

”Nyupptäckta” företag

Övriga
företag

Genomsnittligt antal sysselsatta

3,9 personer

8,0 personer

Genomsnittlig frilandsareal

2,6 ha

8,8 ha

Genomsnittlig växthusyta

1 987 kvm

3 291 kvm

 

Med undantag av undersökningens utvidgade populationsram är jämförbarheten mot andra undersökningar god. I övrig jordbruksstatistik inkluderas dock vissa företag som ligger under trösklarna 2 500 kvm respektive 200 kvm frilands- och växthusyta . Övrig jordbruksstatistik kan därför uppvisa något högre antal företag och något större trädgårdsarealer än den specifika trädgårdsstatistiken.

Viss försiktighet kan också vara på sin plats när man jämför arealer och skördar gentemot annan jordbruksstatistik, då variabeldefinitionerna kan skilja sig åt i olika undersökningar. I ”Trädgårdsproduktion” redovisas bland annat den skördade arealen och bruttoproduktionen av respektive gröda, till skillnad från till exempel den fysiska åkerarealen och nettoproduktionen.

Sysselsättningsstatistiken i ”Trädgårdsproduktion” baseras på inhämtade uppgifter och kan skilja sig från liknande statistik baserad på ”standardtimmar”, som utgör ett beräknat sysselsättningsmått.

För vissa variabler har definitionerna i trädgårdsstatistiken förändrats över tid. Detta gäller framför allt arealvariablerna för köksväxtodling på friland. För dessa variabler bör man vara försiktig i jämförelser före och efter sådana förändringar. I de fall detta har skett har vi angivit tidpunkten för förändringarna i respektive tabeller.

Mer information of statistiken framtagande och kvalitet finns i de separata publikationerna ”Beskrivning av statistiken” och ”Fördjupad dokumantation” som finns i anslutning till detta Statistiska meddelande på Jordbruksverkets och Statistiska centralbyråns webbplatser.

Annan statistik

Skörd av trädgårdsväxter 2013. JO 37 SM 1401

Trädgårdsundersökningen 2013 – Kvantiteter och värden avseende 2013 års produktion. JO 28 SM 1401

Antalet fruktträd 2012 – Slutlig statistik. JO 33 SM 1301

Trädgårdsbranschens struktur – Svenska trädgårdsföretag 2011. Statistikrapport 2014:06

Energianvändning i växthus 2011 – Tomat, gurka och prydnadsväxter. Statistikrapport 2012:05

Marknadsöversikt 2014 – Färska frukter och grönsaker. Jordbruksverket rapport 2014:22

Marknadsöversikt 2013 ­– Prydnadsväxter. Jordbruksverket rapport 2013:5

Svensk växthusproduktion av tomater – Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Jordbruksverket rapport 2011:17