Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Fruktträd 2017

JO 33 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Arealen och antalet träd ökar snabbt
Nya sorter ersätter gamla

Bra att veta

Uppgifterna som presenteras i det här Statistiska meddelandet härstammar från en enkätundersökning som genomförs vart femte år, och som senast publicerades år 2013, då med data från 2012. Undersökningen omfattar samtliga yrkesmässiga äppelodlare i Sverige med en trädgårdsodling om minst 0,25 hektar eller 200 kvadratmeter i växthus. Tidigare undersökningar har även omfattat odlingen av päron, men eftersom päronodlingen krympt påtagligt under senare år har vi beslutat att från och med 2017 enbart publicera statistik för äppelodlingen.

I undersökningen frågar vi odlarna efter total areal för odling av äppelträd samt hur många träd odlaren har av olika sorter, fördelat på trädens planteringsår. Resultaten visar odlad areal och antal träd för de olika äppelsorterna under 2017.

Odlingarnas täthet, det vill säga antalet träd som planteras per hektar, varierar från odling till odling men framför allt över tid. I moderna odlingar är det inte ovanligt med 2 000–4 000 träd per hektar, medan äldre odlingar ofta ligger på betydligt mer beskedliga 400–600 träd per hektar.

Arealen och antalet träd ökar snabbt

Det totala antalet äppelträd ökade med 38 % mellan 2012 och 2017, då antalet var knappt 3,6 miljoner träd. Under de 15 år som gick mellan 2002 och 2017 mer än fördubblades antalet äppelträd (Figur A; Tabell 1).

Figur A. Antal äppelträd 2002–2017

Figur A

Av det totala antalet träd 2017 planterades drygt 1,2 miljoner under perioden 2013–2017, vilket innebär att mer än en tredjedel av det totala antalet träd planterades under något av de fem föregående åren. Om man istället ser tillbaka under de senaste tio föregående åren utgör de träd som planterades under åren 2008 till 2017 hela 56 % av det totala antalet äppelträd 2017 (Figur B; Tabell 1).

Figur B. Antal äppelträd 2017, fördelat efter när de planterades

Figur X

 

 

Den totala odlade arealen äpple 2017 var 1 660 hektar, en ökning med 11 % jämfört med 2012 och med 24 % jämfört med 2002. Under perioden 2013–2017 planterades äppelträd på 450 hektar, motsvarande 27 % av den totala arealen 2017 (Tabell 2).

Nya sorter ersätter gamla

Precis som det varit sedan länge var Ingrid Marie den vanligaste äppelsorten 2017, följt av Aroma och Discovery. Knappt en fjärdedel av det totala antalet träd utgjordes av Ingrid Marie 2017, medan Aroma och Discovery utgjorde knappt en femtedel respektive en dryg tiondel av den totala trädmängden (Figur C; Tabell 1).

Vid sidan av dessa tre sorter har bilden däremot förändrats ganska mycket de senaste åren. Klassiska sorter som Cox Orange och Gravensteiner har minskat i andel sedan åtminstone 2007, trots att antalet träd mer eller mindre förblivit oförändrat. Istället har relativt nya sorter som Rubinola, Frida, Elise och Santana blivit alltmer populära och utgjorde 2017 tillsammans en fjärdedel av det totala antalet äppelträd.

 

Figur C. Olika sorters andel av det totala antalet äppelträd 2002–2017

Figur B

Förändringen i sortsammansättning förklaras till stor del av nyplanteringen av äppelträd. Ingrid Marie och Aroma var de sorter som det fortfarande planterades mest av under perioden 2013–2017 och dessa sorter stod för drygt 40 % av antalet planterade träd under dessa år. Förutom dessa två sorter tog däremot nyare sorter ett stort utrymme i nyplanteringen. Rubinola var den tredje mest planterade sorten, följt av Elise, Discovery, Santana och Frida, som alla planterades i ungefär likartad utsträckning. Nyplanteringen av Gravensteiner, Cox Orange och andra ”klassiska” sorter var däremot betydligt lägre (Tabell 1).