Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Fruktträd 2017

JO 33 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken redovisar odlad areal samt antal äppelträd av olika sorter, båda fördelade på trädens planteringsår. Statistiken omfattar samtliga kända äppelodlare som bedrev kommersiell trädgårdsodling på en yta större än 0,25 hektar under 2017.

Så görs statistiken

Undersökningen genomfördes som en totalundersökning som inkluderade samtliga 278 kända äppelodlare med en yrkesmässig trädgårdsodling om minst 0,25 hektar (äppelodlingen i sig kan alltså vara mindre än 0,25 hektar). Till dessa odlare skickade vi per post ut en frivillig enkätundersökning den 3 juli 2018. Till de 152 odlare som inte svarat den 23 augusti, skickades en påminnelse med en vädjan om svar samt ytterligare en enkät ut (identisk med enkäten i första utskicket). Den 19 september, då undersökningen avslutades, hade 150 svar kommit in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 %.

För företag som inte svarat men som hade känd areal och sortfördelning från undersökningarna ”Trädgårdsproduktion 2017” och ”Fruktträd 2012” imputerades data från dessa undersökningar, med justeringar för planteringsperiod. Detta gjordes för 39 företag (objekt), vilket innebar att bortfallet i undersökningen blev 32 %. Bortfallet kompenserades genom en rak uppräkning av resultaten som insamlade och imputerade data gav upphov till.

I undersökningens blankett frågade vi dels efter äppelodlingarnas areal, fördelat på fem olika tidsintervall för planteringsår, dels efter antal träd för olika äppelsorter, fördelat på samma tidsintervall för plantering. Utifrån dessa data beräknades sedan arealen för respektive äppelsort, baserat på antagandet att samtliga äppelsorter planterats med samma täthet under samma tidsintervall. Statistiken baseras således på insamlade data för den totala arealen och antalet träd för respektive äppelsort, men på beräknade värden för enskilda äppelsorters areal.

Statistikens tillförlitlighet

I sin helhet bedömer vi att statistikens tillförlitlighet är god, även om skattningarna av arealer och antal träd för enskilda mindre vanliga äppelsorter kan utgöra endera över- eller underskattningar.

Felkällor som påverkar statistikens kvalitet

I undersökningen kan täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel förekomma. Övertäckning förekom i mycket liten utsträckning och vi uppskattar att även undertäckningen var mycket liten, varför vi bedömer att täckningsfelet inte påverkar undersökningens resultat.

Bortfallsfelet var relativt stort, då svarsfrekvensen bara nådde 54 % och bortfallet bara kunde kompenseras av imputeringar i relativt liten omfattning. Det totala objektsbortfallet efter imputeringar var 32 %. Bortfallet kompenserades av en rak uppräkning av de resultat som insamlade och imputerade data gav upphov till.

Med avseende på genomsnittlig areal och geografisk fördelning hade objekten i bortfallet i stort samma karaktär som objekten med data. Utifrån detta bedömde vi att en rak uppräkning utan viktningar utgör en god skattning av såväl den totala odlade arealen som antalet träd för den totala arealen och för det totala antalet träd, men även för samtliga äppelsorter utom de minst vanliga, för vilka de redovisade resultaten kan utgöra endera under- eller överskattningar.

Mätfelet kan i vissa fall vara av betydelse, då de uppgifter vi frågar efter är svåra att uppskatta för vissa odlare. Detta återspeglas i den relativt höga andel partiellt inrapporterade data (där enstaka uppgifter saknas), som uppgick till 11 %. Mätfel bestående av felaktigt ifyllda värden bedöms däremot vara litet, då data granskats i flera steg och mycket avvikande värden har korrigerats. Bearbetningsfel – som antagligen består främst av felaktiga imputeringar, men även kan bestå av felaktig inmatning av data och felaktiga beräkningar – kan i viss mån också påverka statistikens tillförlighet, framför allt vad gäller mindre vanliga äppelsorter.

Statistikens jämförbarhet

I sin helhet har statistiken god jämförbarhet gentemot övrig jordbruksstatistik, såväl nationellt som internationellt. Trots det finns ett par mindre avvikelser som man bör vara uppmärksam på:

Den totala arealen för odling av äppelträd skiljer sig något från resultaten i ”Trädgårdsproduktion 2017” som skattade motsvarande areal till 1 532 hektar, vilket var 7 % lägre än i ”Fruktträd 2017”. Skillnaden beror antagligen till största del på att resultaten i ”Trädgårdsproduktion 2017” inte viktades upp för att kompensera för bortfall.

Det skattade antalet träd planterade under perioden 2008–2012 var 20 % högre i ”Fruktträd 2017” än i ”Fruktträd 2012”, trots att den skattade arealen var densamma. Skillnaden kan bero på rampopulationens omfattning och skillnader i undersökningens design. Rampopulationen bedöms vara mer heltäckande i ”Fruktträd 2017”, som dessutom i egenskap av totalundersökning har en mindre känslig undersökningsdesign än ”Fruktträd 2012”, som var en urvalsundersökning.

Annan statistik

Antalet fruktträd 2012; JO 33 SM 1301.

Trädgårdsproduktion 2017; JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20.