Statens Jordbruksverk                                      6                                                      JO 37 SM 0401

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 1 juli 2004.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.