Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2003

JO 37 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

För att belysa strukturen och produktionen inom trädgårdsnäringen i Sverige genomförs vart tredje år antingen en trädgårdsräkning eller en något mindre omfattande trädgårdsinventering. Båda är s.k. totalundersökningar. Under mellanliggande år görs enligt överenskommelse med EUs statistikkontor Eurostat urvalsundersökningar för ett begränsat antal viktigare trädgårdsprodukter. I de flesta EU-länder genomförs årligen statistiska undersökningar om odlingen av vissa - för resp. land viktigare - trädgårdsprodukter.

Detta omfattar statistiken

Den population, som statistiken avser att belysa, utgörs av samtliga trädgårdsföretag i landet med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2500 kvm frilandsareal år 2003. Med trädgårdsföretag avses en inom trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas är total växthusareal, frilandsareal och skördad kvantitet i landet för följande 13 produkter (växtslag):

- Köksväxtodling i växthus: tomater, gurka, kryddväxter och kruksallat.

- Köksväxtodling på friland: gurka, matlök, morötter, blomkål, vitkål, isbergssallat och purjolök.

- Frukt- och bärodling: äpplen och jordgubbar.

Så görs statistiken

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till ca 1 100 trädgårdsföretag. Rampopulationen är företag med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2500 kvm frilandsareal enligt lantbruksregistret (LBR) för år 2002 med viss komplettering. Totalt utgörs ramen av ca 3 100 företag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning kan urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel och bearbetningsfel förekomma. Av dessa fel torde i första hand urvalsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken.

Undertäcking förekommer i den mån nystartade företag finns som inte ingår i registret för 2002, vilket baseras på en totalundersökning. Bortfallet i undersökningen var 13,5 %.

Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna uttryckt i procent av det redovisade värdet. Medelfelet avspeglar främst urvalsfel och effekten av andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom ramfel eller mätfel. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis ett konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattad total skörd på 18 000 ton och ett medelfel på 3,0 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet 18 000 + 2 x 3 % x 18 000 (dvs. 16 920 - 19 080  ton) omfattar den verkliga totala skörden. Hur stort medelfel som kan accepteras sammanhänger med användningen av statistiken.

Bra att veta

Denna statistik är jämförbar med den statistik över trädgårdsproduktion som tidigare presenterats.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.