Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 37 SM 0501

Skörd av trädgårdsväxter 2004

Production of horticultural products 2004
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

I följande tabeller redovisas produktion och odlade arealer åren 1999 - 2004 för tretton av de viktigare trädgårdsprodukterna i Sverige. De redovisade siffrorna för 2004 avviker inte på något systematiskt sätt från tidigare års siffror. Skillnader mellan åren kan vara dels effekter av skillnader i t.ex. väder mellan åren, dels bero på den slumpmässighet som förekommer i samband med urvalsundersökningar.

På grund av en viss oklarhet i definitionen bör extra försiktighet ägnas tolkningen av de redovisade växthusarealerna för kryddväxter och kruksallat.