Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2007

JO 37 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

För att belysa strukturen och produktionen inom trädgårdsnäringen i Sverige har sedan 1970-talet statistiska totalundersökningar gjorts vart tredje år. Under mellanliggande år görs enligt överenskommelse med EUs statistikkontor Eurostat urvalsundersökningar för ett begränsat antal viktigare trädgårdsprodukter. I de flesta EU-länder genomförs årligen statistiska undersökningar om odlingen av vissa - för resp. land viktigare - trädgårdsprodukter.

Detta omfattar statistiken

Den population, som statistiken avser att belysa, utgörs av samtliga trädgårdsföretag i landet med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsareal år 2007. Med trädgårdsföretag avses en inom trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas är total växthusareal, frilandsareal och skördad kvantitet i landet för följande 13 produkter (växtslag):

- Köksväxtodling i växthus: tomater, gurka, kryddväxter och kruksallat.

- Köksväxtodling på friland: gurka, matlök, morötter, blomkål, vitkål, isbergssallat och purjolök.

- Frukt- och bärodling: äpplen och jordgubbar.

Så görs statistiken

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till ca 1 100 trädgårdsföretag. Urvalsramen är trädgårdsföretag med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandareal enligt lantbruksregistret 2007. Totalt utgörs ramen av ca 3 000 företag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning kan urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel och bearbetningsfel förekomma. Av dessa fel torde i första hand urvalsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Undertäcking förekommer i den mån nystartade företag finns som inte ingår i lantbruksregistret.

Urvals- och bortfallsstorlek m.m. framgår av följande tablå.

I följande tablå redovisas urvals- och bortfallsstorlekar m.m.

Urvalsstorlek, totalt 1 100
Övertäckning 2
Faktisk urvalsstorlek 1 098
Antal svar Totalt 911 83 %
Fullständiga 830 76 %
Partiella 81 7 %
Bortfall 187 17 %

Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna av skörden uttryckt i procent av det redovisade värdet. Medelfelet avspeglar främst urvalsfel och effekten av andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom ramfel eller mätfel. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis ett konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattad total skörd på 18 000 ton och ett medelfel på 3,0 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet 18 000 + 2 x 3 % x 18 000 (dvs. 16 920 - 19 080  ton) omfattar den verkliga totala skörden. Hur stort medelfel som kan accepteras sammanhänger med användningen av statistiken.

Bra att veta

Denna statistik är jämförbar med den statistik över trädgårdsproduktion som tidigare presenterats.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.