Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2009

JO 37 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

För att belysa strukturen och produktionen inom trädgårdsnäringen i Sverige har sedan 1970-talet statistiska totalundersökningar gjorts vart tredje år. Under mellanliggande år görs enligt överenskommelse med EU: s statistikkontor Eurostat urvalsundersökningar för ett begränsat antal viktigare trädgårdsprodukter. I de flesta EU-länder genomförs årligen statistiska undersökningar om odlingen av vissa för resp. land viktigare trädgårdsprodukter.

Detta omfattar statistiken

Den population, som statistiken avser att belysa, utgörs av samtliga trädgårdsföretag i landet med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsareal år 2009. Med trädgårdsföretag avses en inom trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas är total växthusareal, frilandsareal och skördad kvantitet i landet för följande 13 produkter (växtslag):

- Köksväxtodling i växthus: tomater, gurka, kryddväxter och kruksallat.

- Köksväxtodling på friland: gurka, matlök, morötter, blomkål, vitkål, isbergssallat och purjolök.

- Frukt- och bärodling: äpplen och jordgubbar.

Så görs statistiken

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till ca 1 100 trädgårdsföretag. Urvalsramen är trädgårdsföretag med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsareal enligt lantbruksregistret 2009. Totalt utgörs ramen av ca 3 000 företag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning kan urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel och bearbetningsfel förekomma. Av dessa fel påverka i första hand urvalsfelen tillförlitligheten i statistiken. Undertäckning förekommer i den mån nystartade företag finns som inte ingår i lantbruksregistret.

I följande tablå redovisas urvals- och bortfallsstorlekar m.m.

 

Urvalsstorlek, totalt

 

1 100

 

Övertäckning

 

5

 

Faktisk urvalsstorlek

 

1 095

 

Antal svar

Totalt

841

77 %

 

Fullständiga

765

70 %

 

Partiella

76

7 %

Bortfall

 

252

23 %

 

För att belysa den osäkerhet som finns på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag, redovisas i tabellerna relativa medelfel i procent av de skattade värdena.. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis ett konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattad totalskörd på 18 000 ton och ett medelfel på 3 % kan man med liten felrisk (5 %) säga att intervallet 18 000 + 2 x 3 % x 18 000 (dvs. 16 920-19 080 ton) omfattar den verkliga totala skörden. Hur stort medelfel som kan accepteras sammanhänger med användningen av statistiken.

Annan statistik

Trädgårdsundersökningen 2008, Kvantiteter och värde avseende 2008 års produktion redovisas i det Statistiska meddelandet JO 28 SM 1001.

Trädgårdsproduktion 2008 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0901.

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Marknadsöversikt - färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2007:1.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.