Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2010

JO 37 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Köksväxter i växthus
Köksväxter på friland
Äpple och jordgubbar

Bra att veta

I följande publikation redovisas skörd och odlade arealer för 13 av de viktigare ätbara trädgårdsgrödorna i Sverige. På grund av viss oklarhet i definitionen av växthusareal bör extra försiktighet iakttas vid tolkningen av de redovisade växthusarealerna.

Köksväxter i växthus

Definitionen för arealen i växthus har ändrats genom åren. För åren 2002, 2005, 2008 och 2009 har Jordbruksverket frågat efter den sammanlagda odlade arealen för olika kulturomgångar. Det är framförallt kryddväxter och kruksallat som odlas i omgångar och därför är arealerna för dessa grödor inte jämförbara över tiden.

För år 2010 redovisas den fysiska växthusytan för kulturerna och inte den sammanlagda odlingsytan för olika kulturomgångar. I början av 2000-talet odlades tomat och gurka på ungefär lika stora arealer, men de senaste åren har växthusarealen odlad med tomater minskat och arealen för gurka varit relativt konstant och till och med ökat lite mellan åren 2009 och 2010 (se figur A). År 2010 uppgick växthusarealen med gurka till 630 100 kvm.

Figur A. Växthusareal med köksväxter, 2003-2010

Anm. Totalundersökningar:2005,2008 och 2010, urvalsundersökningar: 2003,2004,2006,2007 och 2009

I tabell 2 på sidan 5 redovisas skörden för tomat och gurka i ton och skörden för kruksallat och kryddväxter i tusen styck. Den totala tomatskörden uppskattas till nästan 13 800 ton år 2010, vilket är i nivå med 2009 års skörd. Totalskörden av växthusgurka uppskattas till 27 000 ton, vilket är en ökning av skörden med 19 % jämfört med år 2009. I tablå A redovisas skörden per kvadratmeter för tomat och gurka som är den samma år 2010 som år 2009, 37 kg/kvm.

Tablå A. Skörd av gurka och tomat i kilo per kvadratmeter, 2003-2010

 

20032

20042

20051

20062

20072

20081

20092

20101

Tomat

32

38

38

40

33

44

37

37

Gurka

41

42

41

44

42

38

43

43


1Totalundersökning

2Urvalsundersökning

Skörden av kruksallat år 2010 uppgick till 14,6 miljoner stycken, vilket är ungefär 2 miljoner färre än år 2009 och motsvarar en minskning av skörden med 13 %. Skörden av kryddväxter uppgick till 32,4 miljoner stycken, vilket motsvarar en ökning av skörden med 18 % jämfört med år 2009.

Köksväxter på friland

Totalskörden av frilandsgurka och matlök uppskattas år 2010 vara i nivå med år 2009 (se tabell 2 på sidan 5). Totalskörden av vitkål uppskattas vara 16 % större år 2010 jämfört med år 2009. För övriga köksväxter, d.v.s. morötter, blomkål, isbergssallat och purjolök, uppskattas totalskörden vara mellan 15-32 % mindre år 2010. I tablå B redovisas hektarskördarna för köksväxter. Hektarskörden år 2010 för matlök, purjolök och blomkål är i nivå med 2009 års hektarskördar. Hektarskörden för frilandsgurka är betydligt större år 2010 och har ökat med 8 ton jämfört med år 2009. Hektarskörden för morötter, vitkål och isbergssallat är mellan 8-11 % mindre år 2010 jämfört med år 2009.

Tablå B. Hektarskördar för köksväxter på friland, 2003-2010, ton/ha

 

20032

20042

20051

20062

20072

20081

20092

20101

Gurka

44

53

51

57

48

45

43

51

Matlök

33

34

32

37

34

39

44

43

Morötter

51

53

56

61

50

53

61

56

Blomkål

17

16

18

17

15

16

19

18

Vitkål

41

44

42

48

39

43

54

48

Isbergssallat

29

25

22

24

24

23

25

23

Purjolök

30

20

27

27

26

24

29

30


1Totalundersökning

2Urvalsundersökning

Äpple och jordgubbar

Den totala äppelskörden år 2010 uppskattas till 23 500 ton. Det är en 12 % större skörd än år 2009. Jordgubbsskörden år 2010 uppskattas till 11 500 ton; det är en 2 % mindre skörd än år 2009. I tablå C redovisas hektarskördarna för äpple och jordgubbar, som år 2010 är i nivå med 2009 års hektarskördar.

Tablå C. Hektarskörd äpple och jordgubbar, 2003-2010, ton/ha

 

20032

20042

20051

20062

20072

20081

20092

20101

Äpple

15

13

12

15

15

16

15

16

Jordgubbar

4

6

5

6

7

6

6

6


1Totalundersökning

2Urvalsundersökning