Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2010

JO 37 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Den population, som statistiken avser att belysa utgörs av samtliga trädgårdsföretag i landet med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsareal år 2010. Med trädgårdsföretag avses en inom trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas är total växthusareal, frilandsareal och skördad kvantitet i landet för följande 13 produkter (växtslag):

- Köksväxtodling i växthus: tomater, gurka, kryddväxter och kruksallat.

- Köksväxtodling på friland: gurka, matlök, morötter, blomkål, vitkål, isbergssallat och purjolök.

- Frukt- och bärodling: äpplen och jordgubbar.

Så görs statistiken

Statistiken baseras på en totalundersökning av 3 538 trädgårdsföretag med minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsareal enligt lantbruksregistret (LBR).

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning kan täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel förekomma. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga trädgårdsföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av trädgårdsföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för undersökning består av LBR 2009 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller i efterhand av avvikelser från förväntade värden.

Svarsbortfallet i postenkätundersökningen var ungefär 8 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort.

Bra att veta

På grund av viss oklarhet i definitionen av växthusareal bör extra försiktighet iakttas vid tolkningen av de redovisade växthusarealerna. För åren 2002, 2005, 2008 och 2009 har Jordbruksverket frågat efter den sammanlagda odlade arealen för olika kulturomgångar. Det är framförallt kryddväxter och kruksallat som odlas i omgångar och därför är arealerna för dessa grödor inte jämförbara över tiden.

Annan statistik

Trädgårdsundersökningen 2009, Kvantiteter och värden avseende 2009 års produktion redovisas i det Statistiska meddelandet JO 28 SM 1002.

Trädgårdsproduktion 2008 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0901.

Antalet fruktträd 2007 redovisas i det Statistiska meddelandet JO 33 SM 0801.

Marknadsöversikt - färska frukter och grönsaker redovisas i Jordbruksverkets rapport 2010:22.

Marknadsöversikt - bearbetade trädgårdsprodukter redovisas i Jordbruksverkets rapport 2003:10.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.