Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2012

JO 37 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken omfattar alla kända odlare som år 2012 bedrev kommersiell odling av trädgårdsgrödor på en yta om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthusyta. Data gällande kalenderåret 2012 inhämtades för total frilands- och växthusyta ägnad åt trädgårdsodling, samt odlad yta och produktion (i vikt eller antal) för:

·         Växthusodlad tomat, gurka, kryddväxter och kruksallat

·         Frilandsodlad gurka, matlök (gul och röd), morot, blomkål, vitkål, isbergssallat, purjolök, äpple samt jordgubbar

Så görs statistiken

En frivillig enkätundersökning skickades via post ut till ett urval företag som registrerats för trädgårdsodling i Jordbruksverkets lantbruks- och stödregister, samt till företag som registrerat trädgårdsodling i någon form i Statistiska centralbyråns företagsregister. Den totala populationsramen (det antal företag som urvalet gjordes från) bestod av 3 769 företag, av vilka en tredjedel (1 177 stycken) fick sig tillskickat enkäter.

I syfte att täcka en så stor andel av den faktiska odlingen gjordes ett stratifierat urval, där de största kända företagen för respektive gröda totalundersöktes, medan mindre, sedan tidigare kända, producenter urvalsundersöktes. Ytterligare strata (urvalsgrupper) inkluderade ett urval trädgårdsföretag utan tidigare produktion av de aktuella grödorna, samt ett urval företag som uteslutande återfanns i Statistiska centralbyråns företagsregister. Det totala urvalet täckte minst 75 % (och i vissa fall upp till 99 %) av den tidigare kända produktionen av alla undersökta grödor.

De företag som inte svarat på enkäten inom 8 veckor (och en påminnelse via post) efter första utskick kontaktades per telefon för att inhämta uppgifterna. För de företag som inlämnat ofullständiga uppgifter (partiellt bortfall), kompletterades dessa i möjlig mån också via telefonkontakt. I de fall detta inte var möjligt imputerades medelvärden för respektive företagsstorlek och gröda. Inga totalimputeringar (det vill säga manuell inmatning av ett företags alla data utifrån tidigare kända förhållanden) gjordes. Resultaten från inkomna data viktades sedan upp inom varje stratum, och summerades för att få total areal och produktion för respektive gröda.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är behäftad med täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Övertäckning (där enkäten skickats ut till företag som inte bedrev kommersiell trädgårdsodling) förekom i viss mån, då 84 av de 948 svarande företagen angav att man inte bedrivit någon trädgårdsodling år 2012. Den maximala effekten av den kända övertäckningen uppskattades till en underskattning av resultaten om maximalt 0,9 % för någon enskild gröda. Undertäckning förekom endast i den mån det fanns nystartad trädgårdsodling som inte registrerats under 2012.

Urvalsfel kan enbart förekomma i de strata där urval gjorts, som omfattar 3 362 av populationsramens 3 769 företag. Urvalet inom respektive stratum gjordes slumpmässigt, varför eventuella urvalsfel torde vara försumbart. Totalt nåddes 948 av de 1 177 företagen, vilket innebär ett bortfall om 19 %. Alla enskilda stratum uppvisade en svarsfrekvens om minst 71 %. Alla stratum som ämnades totalundersökas uppvisade en svarsfrekvens mellan 86 och 100 %. Bortfallet kompenserades genom uppviktning av resultaten inom respektive stratum.

Ett relativt högt partiellt bortfall – 18 % av de inkomna svaren saknar enstaka uppgifter – antyder att vissa efterfrågade data kan vara svåra för brukarna att uppskatta, vilket kan ge upphov till mätfel. Till synes orimliga angivna värden har kontrollerats och i förekommande fall korrigerats för att undvika stor påverkan på sammanräknade data. Som helhet uppskattas eventuella mätfel ha liten inverkan på resultaten. Bearbetningsfel kan förekomma genom felaktig digitalisering av data, felaktiga imputeringar och felaktiga beräkningar. Korrekturläsning av såväl data som beräkningar har skett löpande under dataanalysen, varför bearbetningsfelen uppskattas vara försumbara.

Medelfelet för de redovisade resultaten uppgick till maximalt 10 % för arealdata, och 12 % för produktionsdata (Tabell 3). Medelfelet är ett mått på det redovisade datats precision och täcker de felaktigheter som urvals- och bortfallsfel kan ge upphov till. Utifrån medelfelen kan ett 95-procentigt konfidensintervall beräknas enligt följande exempel: För den redovisade produktionen av växthustomat kan man med 95 % säkerhet säga att det sanna värdet ligger mellan 13 756–15 226 ton tomater, det vill säga: 14 491 ± (1,96 × 3 % medelfel × 14 491). I detta konfidensintervall ingår dock inte effekterna av undertäckning, mätfel och bearbetningsfel.

Annan statistik

Antalet fruktträd 2012 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 1301.

Trädgårdsproduktion 2011 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.