Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2013

JO 37 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Växthusodling
Frilandsodling

Bra att veta

I den här rapporten redovisar vi odlingsarealer och skördar för några av de mest producerade ätliga grödorna i svensk trädgårdsodling. Statistiken omfattar produktionen från alla kända yrkesmässiga odlare av trädgårdsgrödor med en yta om minst 0,25 hektar friland eller 200 kvadratmeter växthus. Resultaten baseras på en enkätundersökning som skickades ut till en dryg fjärdedel av dessa odlare, där vi frågade efter hur stor yta som ägnats åt odling av respektive gröda, samt hur stor skörd man producerat år 2013. Utifrån de insamlade uppgifterna har vi sedan skattat totala arealer och total produktion av respektive gröda.

I texten noteras förändringar i jämförelse med tidigare år eller perioder i de fall dessa kan anses vara statistiskt säkerställda. I detta fall innebär en statistiskt säkerställd skillnad att man med 95 procents säkerhet kan säga att förändringarna är en följd av skillnader i data, och inte en följd av den använda metoden. Detta gäller dock inte avkastningsberäkningarna, där det är svårt att uppskatta den statistiska säkerheten. Därför ska också skillnader i avkastning jämföras med stor försiktighet.

De skördade vikter som presenteras för frilandsgrödor består av en blandning av netto- och bruttovikter, eftersom enkäten inte specificerade vilken vikt som avsågs. Bruttovikt är den vikt grödan har direkt efter skörd, medan nettovikt är den vikt grödan har vid försäljning, efter till exempel tvättning och rensning.

Växthusodling

Undersökningen omfattar växthusodlingen av tomat, gurka, kryddväxter och kruksallat. De odlade ytorna för tomat och gurka var 388 100 respektive 608 900 kvadratmeter, vilket innebär att ytorna förblev oförändrade både jämfört med året innan och med medeltalet för de fem föregående åren (Figur A).

Figur A. Yta för odling av undersökta växthusgrödor år 2003–2013

Notera skalskillnaderna i de två diagrammen.

 

 

Eftersom kryddväxter och kruksallat i många fall odlas i samma växthussystem speglar växthusytorna för dessa grödor varandra i hög grad. Därför är det relevant att se på de två grödorna både som grupp och som enskilda grödor.

Den sammanlagda växthusytan ägnad åt odling av kryddväxter och kruksallat var 170 700 kvadratmeter år 2013. Sett till de enskilda grödorna minskade ytan för kruksallat med 13 procent mellan 2012 och 2013, medan den var oförändrad jämfört med genomsnittet för perioden 2008–2012. Ytan ägnad åt kryddväxter ökade med 12 procent mellan 2012 och 2013 och med 28 procent i jämförelse med genomsnittet för 2008 till 2012.

Skörden för tomat och gurka stannade på 15 100 respektive 27 900 ton år 2013, medan antalet producerade krukor kryddväxter och kruksallat uppgick till 42,3 miljoner respektive 16,3 miljoner.

Detta innebär att kryddväxtskörden ökade med 9 procent jämfört med 2012, och med 37 procent jämfört med genomsnittet för perioden 2008–2012. Skörden av kruksallat ökade med 7 procent jämfört med 2012 men var oförändrad jämfört med genomsnittet för den närmast föregående femårsperioden (Figur B). Varken gurka eller tomat uppvisade någon säkerställd förändring år 2013, vare sig jämfört med 2012 eller med snittet för perioden 2008–2012 (Figur B).

Figur B. Skörd av undersökta växthusgrödor 2003–2013

Notera skal- och enhetsskillnaderna i de två diagrammen.

 

Den samlade avkastningen för kryddväxter och kruksallat var något högre 2013 såväl jämfört med 2012 som med tidigare löpande medelvärden. Sett över tid finns en tendens till ökad avkastning för gurka, medan vare sig avkastningen för tomat eller den sammanräknade avkastningen för kryddväxter och kruksallat visar någon tydlig trend över tid (Tablå A). För kryddväxter och kruksallat ska man ha i åtanke att odlingsytan skiljer sig markant från den växthusyta som presenteras här och att de beräkningar på avkastning som visas här därför kan vara missvisande för dessa grödor.

Tablå A. Avkastning för växthusgrödor år 2003–2013

”K+K” motsvarar den sammanräknade avkastningen av kryddväxter och kruksallat. Notera att avkastningen för kryddväxter och kruksallat är att betrakta som osäker, eftersom den baseras på växthusyta till skillnad från odlad yta.

 

 

Löpande 5-årigt medelvärde

 

 

 

 

 

2003-2007

2004-2008

2005-2009

2006-2010

2007-2011

2008-2012

 

2012

2013

Tomat (kg/kvm)

 

37,3

39,6

39,3

39,2

38,8

38,2

 

34,4

38,9

Gurka (kg/kvm)

 

..

..

41,5

42,0

42,0

43,5

 

43,7

45,8

K+K (st/kvm)

 

..

333

333

327

329

334

 

324

343


 

Frilandsodling

Precis som de tre föregående åren var jordgubbar den trädgårdsgröda som täckte störst areal år 2013 med 2 152 hektar. De fyra därefter största grödorna var i fallande ordning: morot, äpple, isbergssallat och matlök. Den arealmässigt minsta av de undersökta grödorna var purjolök, som odlades på 120 hektar (Figur C).

Figur C. Areal för odling av undersökta frilandsgrödor år 2003–2013

Notera skalskillnaderna i de två diagrammen.

 

 

Ingen av de undersökta frilandsgrödorna uppvisade någon skillnad i odlad areal år 2013 jämfört med året före. Om man istället jämför med perioden 2008–2012 var purjolök den enda grödan som uppvisade någon skillnad i odlad areal, med en minskning på 26 procent. I en jämförelse på längre sikt, med genomsnittet för perioden 2003–2007, syntes inte några förändringar för någon av frilandsgrödorna (Figur C).

Morot var den viktmässigt största grödan år 2013, med en produktion om 112 800 ton. Den näst största grödan var matlök, följt av äpple, isbergssallat och vitkål (Figur D). Jämfört med det föregående året ökade produktionen av gurka och purjolök med 33 respektive 39 procent, medan produktionen av isbergssallat istället sjönk med 22 procent. För alla de övriga grödorna var produktionen oförändrad.

Figur D. Skörd av undersökta frilandsgrödor år 2003–2013

Notera skalskillnaderna i diagrammen.

Om man istället jämför med den genomsnittliga produktionen under perioden 2008–2012 ökade produktionen av gurka och äpple med 33 respektive 24 procent, medan produktionen av alla övriga grödor inte uppvisade någon förändring. Sett i ett längre perspektiv ökade produktionen av matlök, äpple och purjolök med vardera 64, 33 och 20 procent år 2013 jämfört med genomsnittet för perioden 2003–2007.

Såväl gurka som morot, purjolök och äpple visade upp hög avkastning under 2013 jämfört med året före och föregående perioder, medan avkastningen för isbergssallat sjönk tillbaka till ett mer genomsnittligt värde efter en tillfällig uppgång under 2012 (Tablå B).

 

Tablå B. Avkastning i ton per hektar för frilandsgrödor år 2003–2013

 

 

Löpande 5-årigt medelvärde

 

 

 

 

 

2003-2007

2004-2008

2005-2009

2006-2010

2007-2011

2008-2012

 

2012

2013

 

Gurka

 

50,5

50,8

48,9

48,9

48,3

48,7

 

50,3

63,0

 

Matlök

 

34,0

35,1

37,0

39,2

40,1

42,9

 

48,6

49,2

 

Morot

 

54,0

54,3

55,9

56,1

54,8

57,0

 

60,3

63,8

 

Blomkål

 

16,6

16,4

17,0

17,1

17,6

18,3

 

18,3

16,7

 

Vitkål

 

42,8

43,2

45,2

46,5

45,2

46,2

 

43,4

46,0

 

Isbergssallat

 

24,9

23,8

23,7

23,8

23,5

24,8

 

30,0

23,6

 

Purjolök

 

25,8

24,7

26,6

27,2

27,3

27,0

 

24,1

32,6

 

Äpple

 

14,1

14,3

14,6

15,3

15,3

15,3

 

15,4

19,8

 

Jordgubbar

 

5,5

5,9

5,9

6,2

6,2

6,3

 

7,3

6,4