Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2013

JO 37 SM 1401, korrigerad version 2014-08-27

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken omfattar alla kända odlare som år 2013 bedrev yrkesmässig odling av trädgårdsgrödor på en yta om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Data gällande kalenderåret 2013 inhämtades för växthusyta eller odlad yta samt produktion (i vikt eller antal) för:

·         Växthusodlad tomat, gurka, kryddväxter och kruksallat

·         Frilandsodlad gurka, matlök (gul och röd), morot, blomkål, vitkål, isbergssallat, purjolök, äpple samt jordgubbar

Så görs statistiken

En frivillig enkätundersökning skickades via post ut till ett urval företag som tidigare odlat trädgårdsväxter eller som registrerats för trädgårdsodling i Jordbruksverkets lantbruks- och stödregister, samt till företag som registrerat trädgårdsodling i någon form i Statistiska centralbyråns företagsregister. Den totala populationsramen (det antal företag som urvalet gjordes från) bestod av 4 026 företag, av vilka en dryg fjärdedel (1 089 stycken) fick sig tillskickat enkäter.

I syfte att täcka en så stor andel av den faktiska odlingen gjordes ett stratifierat urval, där de största kända företagen för respektive gröda totalundersöktes, medan mindre, sedan tidigare kända, producenter urvalsundersöktes. Ytterligare urvalsgrupper (strata) inkluderade bland annat ett urval trädgårdsföretag utan tidigare produktion av just de aktuella grödorna, samt ett urval företag som uteslutande återfanns i Statistiska centralbyråns företagsregister.

De företag som inte svarat på enkäten inom 8 veckor (och en påminnelse via post) efter första utskick kontaktades per telefon för att inhämta uppgifterna. För de företag som inlämnat ofullständiga uppgifter (partiellt bortfall), kompletterades dessa i möjlig mån också via telefonkontakt. I de fall detta inte var möjligt imputerades medelvärden för respektive odlingar i samma storleksordning av respektive gröda. Inga totalimputeringar (det vill säga manuell inmatning av ett företags alla data utifrån tidigare kända förhållanden) gjordes.

Efter imputeringar viktades resultaten från inkomna data upp genom rak uppräkning inom respektive stratum och summerades för att få total areal och produktion för respektive gröda. Arealen eller produktionen representerade maximalt 29 procent av det totala uppräknade värdet, vilket innebär att insamlade data från de i undersökningen deltagande företagen motsvarade mellan 71 och 100 procent av den uppräknade arealen eller produktionen för respektive gröda.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är behäftad med täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Övertäckning (där enkäten skickats ut till företag som inte bedrev kommersiell trädgårdsodling) förekom i viss mån, då 88 av de 913 svarande företagen angav att man inte bedrivit någon trädgårdsodling alls år 2013. Undertäckning förekom endast i den mån det fanns nystartad trädgårdsodling som inte registrerats under 2013.

Urvalsfel kan enbart förekomma i de strata där urval gjorts, som omfattar 3 736 av populationsramens 4 026 företag. Urvalet inom respektive stratum gjordes slumpmässigt, varför eventuella urvalsfel torde vara små. Totalt nåddes 913 av de 1 089 företagen, vilket innebär ett bortfall om 16 procent. Den lägsta svarsfrekvensen i ett enskilt stratum uppgick till 74 procent, medan svarsfrekvensen i de stratum som ämnades totalundersökas uppgick till mellan 86 och 100 procent. Bortfallet kompenserades genom rak uppviktning av resultaten inom respektive stratum.

Tio procent av de inkomna svaren saknade enstaka uppgifter (partiellt bortfall). Detta tyder på att vissa efterfrågade data kan ha varit svåra för brukarna att uppskatta, och ger upphov till ett visst mätfel. Till synes orimliga angivna värden har kontrollerats och i förekommande fall korrigerats för att undvika stor påverkan på sammanräknade data. Som helhet uppskattas mätfelet ha liten inverkan på resultaten. Bearbetningsfel kan förekomma genom felaktig digitalisering av data, felaktiga imputeringar och felaktiga beräkningar. Korrekturläsning av såväl data som beräkningar har skett löpande vid ett flertal tillfällen under dataanalysen, varför bearbetningsfelen uppskattas vara försumbara.

Medelfelet för de redovisade resultaten uppgick till maximalt 13 procent för arealdata, och 14 procent för produktionsdata (Tabell 3). Medelfelet är ett mått på de redovisade uppgifternas precision och täcker de felaktigheter som urvals- och bortfallsfel kan ge upphov till. Utifrån medelfelen kan ett 95-procentigt konfidensintervall beräknas enligt följande exempel: För den redovisade produktionen av växthusgurka kan man med 95 procent säkerhet säga att det sanna värdet ligger mellan 25 929–29 865 ton gurka, det vill säga: 27 897 ± (1,96 × 3,6 procent medelfel × 27 897). I detta konfidensintervall ingår dock inte effekterna av undertäckning, mätfel och bearbetningsfel.

I rapporten noteras skillnader mellan enskilda års areal eller produktion i de fall då värdenas 95-procentiga konfidensintervall inte överlappar med varandra. Detta utgör en konservativ metod för att jämföra värden utifrån en signifikansnivå på 5 procent, i vilken risken att peka ut en förändring som inte är sann (så kallade typ II-fel) är relativt liten, men risken att missa en del faktiska skillnader istället är något större (typ I-fel).

Annan statistik

Trädgårdsproduktion 2011 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.