Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2015

JO 37 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken omfattar alla kända odlare som år 2015 bedrev yrkesmässig odling av trädgårdsgrödor på en yta om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Data gällande kalenderåret 2015 inhämtades för växthusyta eller odlad yta samt produktion (i vikt eller antal) för:

·         Växthusodlad tomat, gurka, kryddväxter och kruksallat

·         Frilandsodlad gurka, matlök (gul och röd), morot, blomkål, vitkål, isbergssallat, purjolök, äpple samt jordgubbar

Så görs statistiken

En frivillig enkätundersökning skickades via post ut till ett urval företag som tidigare odlat trädgårdsväxter eller som registrerats för trädgårdsodling i Jordbruksverkets lantbruks- och stödregister, samt till företag som registrerat trädgårdsodling i någon form i Statistiska centralbyråns företagsregister. Den totala populationsramen (det antal företag som urvalet gjordes från) bestod av 2 852 företag, av vilka en dryg tredjedel (996 stycken) fick sig tillskickat enkäter.

I syfte att täcka en så stor andel av den faktiska odlingen som möjligt gjordes ett stratifierat urval, där de största kända företagen för respektive gröda totalundersöktes, medan mindre sedan tidigare kända producenter urvalsundersöktes. Ytterligare urvalsgrupper (strata) inkluderade bland annat ett urval trädgårdsföretag utan tidigare produktion av just de aktuella grödorna, samt ett urval företag som uteslutande återfanns i Statistiska centralbyråns företagsregister.

De företag som inte svarat på enkäten inom 12 veckor (och en påminnelse via post) efter första utskick kontaktades per telefon för att inhämta uppgifterna. För de företag som inlämnat ofullständiga uppgifter (partiellt bortfall), kompletterades dessa i möjlig mån också via telefonkontakt. I de fall detta inte var möjligt imputerades medelvärden för respektive odlingar i samma storleksordning av respektive gröda. I de fall vi inte kunde få kontakt med företag som med säkerhet bedrev trädgårdsodling 2015, imputerades 2014 års värden för samtliga undersökta grödor.

Efter imputeringar viktades resultaten från inkomna data upp genom rak uppräkning inom respektive stratum och summerades för att få fram total areal och produktion för respektive gröda.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är behäftad med täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Övertäckning (där enkäten skickats ut till företag som inte bedrev kommersiell trädgårdsodling) förekom i relativt hög utsträckning, då 315 av 814 svarande företag angav att man inte bedrivit någon trädgårdsodling alls år 2015. Undertäckning förekom endast i den mån det fanns nystartad trädgårdsodling som inte registrerats i någon av våra använda källor under 2015.

Urvalsfel kan enbart förekomma i de strata där urval gjorts, som omfattar 2 476 av populationsramens 2 852 företag. Urvalet inom respektive stratum gjordes slumpmässigt, varför eventuella urvalsfel torde vara små. Totalt svarade 814 av de 996 företagen i urvalet på undersökningen, vilket innebär ett svarsbortfall om 18 procent. Utöver dessa företag totalimputerades ytterligare 126 företag, vilket resulterade i ett totalt bortfall om 6 procent. Den lägsta svarsfrekvensen i något enskilt stratum uppgick till 70 procent. Bortfallet kompenserades genom rak uppräkning av resultaten inom respektive stratum.

Av de inkomna svaren saknade 7 procent enstaka uppgifter (partiellt bortfall). Detta tyder på att vissa efterfrågade data kan ha varit svåra för brukarna att uppskatta, och ger upphov till ett visst mätfel. Till synes orimliga angivna värden har kontrollerats och i förekommande fall korrigerats. Som helhet uppskattas mätfelet ha liten inverkan på resultaten. Bearbetningsfel kan förekomma genom felaktig digitalisering av data, felaktiga imputeringar och felaktiga beräkningar. Korrekturläsning av såväl data som beräkningar har skett löpande vid ett flertal tillfällen under dataanalysen, varför bearbetningsfelen uppskattas vara små.

Medelfelet för de redovisade resultaten uppgick till maximalt 9 procent för arealdata, och 11 procent för produktionsdata (Tabell 3). Medelfelet är ett mått på de redovisade uppgifternas precision och täcker de felaktigheter som urvals- och bortfallsfel kan ge upphov till. Utifrån medelfelen kan ett 95-procentigt konfidensintervall beräknas enligt följande exempel: För den redovisade produktionen av växthusgurka kan man med 95 procent säkerhet säga att det sanna värdet ligger i intervallet 27 156–28 914 ton gurka, det vill säga: 28 035 ± (1,96 × 1,6 procent medelfel × 28 035). I detta konfidensintervall ingår dock inte effekterna av undertäckning, mätfel och bearbetningsfel.

I rapporten noteras skillnader mellan enskilda års areal eller produktion i de fall då värdenas 95-procentiga konfidensintervall inte överlappar med varandra. Detta utgör en konservativ metod för att jämföra värden utifrån en signifikansnivå på 5 procent, i vilken risken att peka ut en förändring som inte är sann (så kallade typ II-fel) är relativt liten, men risken att missa en del faktiska skillnader istället är något större (typ I-fel).

Annan statistik

Trädgårdsproduktion 2014, JO 33 SM 1501

Trädgårdsundersökningen 2014, JO 28 SM 1501

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i ”Beskrivning av statistiken” som publiceras i samband med detta Statistiska meddelande