Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2015

JO 37 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal för undersökta trädgårdsväxter 2005–2015

2. Skörd av undersökta trädgårdsväxter 2005–2015

3. Relativa medelfel för odlade arealer och skördar 2015

 

 

Teckenförklaring

Legend

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available or too
uncertain for publication