Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2016

JO 37 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Växthusodling
Frilandsodling

Bra att veta

I den här rapporten redovisar vi arealer och skördar för några av de mest producerade ätliga grödorna i svensk trädgårdsodling. Statistiken omfattar produktionen från alla kända yrkesmässiga odlare av trädgårdsgrödor med en yta om minst 0,25 hektar på friland eller 200 kvadratmeter i växthus. Resultaten baseras på en enkätundersökning som skickades ut till en dryg femtedel av dessa odlare, där vi frågade efter hur stor areal som ägnats åt odling av respektive gröda, samt hur stor skörd man producerat år 2016. Utifrån de insamlade uppgifterna har vi sedan skattat totala arealer och total produktion av respektive gröda.

I texten noteras förändringar i jämförelse med tidigare år eller perioder i de fall dessa kan anses vara statistiskt säkerställda utifrån de skattade värdena och deras medelfel. I detta fall innebär en statistiskt säkerställd skillnad att man med 95 % säkerhet kan säga att förändringarna är en följd av skillnader i data, och inte en följd av urvalsfel i undersökningen. Detta gäller dock inte avkastningsberäkningarna, där vi inte har uppskattat den statistiska osäkerheten. Därför ska också skillnader i avkastning beaktas med försiktighet.

Produktionen redovisas i form av bruttoskördar, det vill säga mängden gröda direkt efter skörd innan sortering, tvättning och rensning.

Växthusodling

Undersökningen omfattar växthusodlingen av gurka, kruksallat, kryddväxter och tomat. År 2016 var de odlade ytorna för gurka och tomat 712 500 respektive 375 900 kvadratmeter, vilket inte utgör några signifikanta skillnader jämfört med året före (Tabell 1). Ytan för odling av gurka har däremot ökat med 36 % sedan en bottennivå 2009, medan ytan för tomatodling förblivit relativt konstant under de senaste åtta åren efter en kraftig nedgång mellan åren 2002 och 2008 (Figur A visar utvecklingen mellan 2002 och 2016 som indexerade femåriga löpande medelvärden).

Ytan för odling av kruksallat minskade med 16 % mellan 2015 och 2016, medan ytan för odling av kryddväxter istället ökade med 6 % under samma period. Kruksallat och kryddväxter odlas i många fall i samma system där en ökning av den ena grödan sker på bekostnad av den andra. Den sammanlagda växthusytan för odling av kruksallat och kryddväxter har förblivit i princip oförändrad kring 160 000 kvadratmeter de senaste fem åren (Tabell 1). Under samma period har däremot fördelningen av växthusyta mellan de dessa grödor förändrats påtagligt, från att ha varit 1,6 gånger större för odling av kryddväxter 2012, till att ha blivit 2,5 gånger större 2016 (Tabell 1; Figur A).

Figur A. Utveckling för ytor och skördar i växthusodlingen
Uttryckt som indexerade femåriga löpande medelvärden för respektive gröda. Index satt till 100 för medelvärdet åren 2002–2006.

 

Figur A

 

Skörden av gurka har ökat med 16 % sedan 2015 och blev 32 600 ton under 2016, medan skörden av tomat stannade på 14 600 ton, vilket inte innebar någon påtaglig förändring från året innan (Tabell 2). Skörden av kruksallat ökade 16 % jämfört med närmast föregående år, men låg i linje med den genomsnittliga skörden för det senaste decenniet (med undantag av 2011, som uppvisade en ovanligt hög produktion). Skörden av kryddväxter ökade med 8 % mellan 2015 och 2016, en fortsättning på den trend av ökande skörd som pågått under de senaste fem åren som innebar att produktionen år 2016 var den högsta hittills.

Avkastningen för gurka tangerade rekordet från 2013 på 45,8 kg per kvadratmeter, medan avkastningen för tomat var att betrakta som normal. Den samlade avkastningen för kruksallat och kryddväxter var 16 % högre 2016 än genomsnittet för de närmast föregående 5 åren, som en följd av ökade avkastningar för båda grödorna (Tablå A).

Kryddväxter och kruksallat odlas ofta i rörliga system vilket leder till att den totala odlade ytan skiljer sig markant från den växthusyta som presenteras här och att beräkningarna av avkastning därför kan vara missvisande för dessa grödor.

Tablå A. Avkastning för växthusgrödor år 2002–2016

”K+K” motsvarar den sammanräknade avkastningen för kryddväxter och kruksallat. Avkastningen för kryddväxter och kruksallat är att betrakta som osäker, eftersom den baseras på växthusyta och inte på den faktiska odlade ytan.

 

 

5-årigt medelvärde

 

 

 

 

 

2002–2006

2005–2009

2007–2011

2009–2013

2011–2015

 

2015

2016

Gurka (kg/kvm)

 

40,9

41,5

42,1

44,0

43,9

 

41,7

45,8

Tomat (kg/kvm)

 

36,6

39,2

38,7

37,2

38,0

 

39,0

38,8

K+K (st/kvm)

 

..

332

330

337

349

 

363

404


 

Frilandsodling

Sedan en lång tid tillbaka är jordgubbar, morot och äpple de tre trädgårdsgrödor som odlas på störst areal i Sverige, med skördade arealer om 2 301, 1 997 respektive 1 537 hektar år 2016. Purjolök stod för den relativt sett största förändringen mellan 2015 och 2016, där den skördade arealen minskade med 36 % till 99 hektar. Den skördade arealen för frilandsgurka och vitkål ökade istället med 16 respektive 19 %, medan arealen för isbergssallat och blomkål minskade med 7 respektive 9 %.

Figur B. Utveckling för arealer och skördar i frilandsodlingen
Uttryckt som indexerade femåriga löpande medelvärden för respektive gröda. Index satt till 100 för medelvärdet åren 2002–2006. Endast vissa grödor visas.

 

Figur B

 

Sett i ett längre perspektiv har den skördade arealen för de undersökta trädgårdsgrödorna med ett par undantag förändrats i relativt liten utsträckning (Tabell 1). Arealen för matlök har dock ökat med 66 % mellan 2002 och 2016, där den största ökningen skedde efter år 2010. Som kontrast minskade arealen för odling av frilandsgurka med 48 % mellan 2002 och 2007, men har sedan förblivit relativt konstant. Arealen för purjolök visade upp en stor ökning under perioden 2002–2009, men har sedan dess sjunkit tillbaka till den ursprungliga nivån (Figur B visar utvecklingen mellan 2002 och 2016 som indexerade femåriga löpande medelvärden).

Om man ser till producerad mängd var morot den största ätliga trädgårdsgrödan 2016 med en skörd på 111 600 ton, följd av matlök, äpple och isbergssallat med skördar på 59 400, 26 800 respektive 24 200 ton. De enda grödorna som uppvisade några påtagliga förändringar i produktion var purjolök, broccoli och blomkål, vars produktion minskade med 40, 29 respektive 11 % under 2016 jämfört med året innan.

Sett i ett längre perspektiv har produktionen av framför allt jordgubbar, matlök och äpple ökat rejält. Medan produktionen av såväl jordgubbar som äpple har gått upp med ungefär 50 % mellan 2002 och 2016, har lökproduktionen ökat med mer än 150 % under samma period (Tabell 2; Figur B). Ingen av de undersökta grödorna har visat upp någon drastiskt sjunkande produktion jämfört med år 2002, men produktionen av purjolök och frilandsgurka har däremot varierat kraftigt under perioden, även om produktionen 2016 inte skilde sig påtagligt från produktionen 2002.

För broccoli, frilandsgurka, matlök, morot och vitkål blev avkastningen något lägre 2016 jämfört med både 2015 och genomsnittet för perioden 2011–2015 (Tablå B). För purjolök sjönk avkastningen tillbaka till genomsnittet för 2011–2015, från en ovanligt hög avkastning 2015. För isbergssallat och äpple ökade avkastningen något, medan övriga grödor inte visade upp några påtagliga förändringar.

Avkastningen för matlök och äpple har ökat ordentligt sedan början av 2000-talet och var 35 respektive 26 % högre 2016 jämfört med genomsnittet för perioden 2002–2006. För äpple beror den ökade avkastningen i huvudsak på en kontinuerligt ökande andel moderna, täta och högavkastande odlingar. Även för gurka och jordgubbar syns en bestående ökning i avkastning i det lite längre perspektivet.

Tablå B. Avkastning i ton per hektar för frilandsgrödor år 2002–2016

 

 

5-årigt medelvärde

 

 

 

 

 

2002–2006

2005–2009

2007–2011

2009–2013

2011–2015

 

2015

2016

Blomkål

 

16,6

17,1

17,8

18,3

17,7

 

16,9

16,3

Broccoli

 

..

..

..

..

8,5

 

8,8

6,4

Gurka

 

49,1

49,0

48,1

52,2

58,8

 

60,7

55,0

Isbergssallat

 

24,1

23,7

23,5

24,9

24,9

 

22,6

24,4

Annan sallat

 

..

..

..

..

..

 

9,8

9,8

Jordgubbar

 

5,0

5,9

6,2

6,4

6,6

 

6,8

6,5

Matlök

 

33,0

36,9

39,9

45,2

47,1

 

49,9

44,5

Morot

 

53,5

56,1

54,9

59,3

59,4

 

57,6

55,9

Purjolök

 

25,9

26,9

27,6

28,8

29,4

 

31,8

29,3

Sparris

 

..

..

..

..

..

 

1,5

1,6

Vitkål

 

42,1

45,0

44,9

46,4

44,0

 

44,6

38,5

Äpple

 

13,8

14,6

15,3

16,1

16,8

 

16,9

17,4