Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av trädgårdsväxter 2018

JO 37 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Statistiken omfattar alla kända odlare som år 2018 bedrev yrkesmässig odling av trädgårdsgrödor på en yta om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus.

Uppgifter gällande kalenderåret 2018 gällande antingen växthusyta, skördad frilandsareal samt produktion (i vikt eller antal) inhämtades för:

·         Växthusodlad gurka, kruksallat, kryddväxter och tomat

·         Frilandsodlad blomkål, broccoli, gurka, isbergssallat, annan sallat (stor- och småbladig), jordgubbar, matlök (gul och röd), morot, purjolök, sparris, vitkål samt äpple

Så görs statistiken

En frivillig enkätundersökning skickades via post ut till ett urval företag som tidigare odlat trädgårdsväxter eller som registrerats för trädgårdsodling i Jordbruksverkets statistiska Lantbruksregister eller administrativa stödregister, samt till företag som registrerat trädgårdsodling i någon form i Statistiska centralbyråns företagsregister. Den totala populationsramen (det antal företag som urvalet gjordes från) bestod av 3 135 företag, av vilka en femtedel (617 stycken) fick sig tillskickat enkäter.

I syfte att täcka en så stor andel av den faktiska odlingen som möjligt gjordes ett stratifierat urval, där samtliga av de största kända företagen för respektive gröda undersöktes, medan mindre sedan tidigare kända producenter urvalsundersöktes. Ytterligare urvalsgrupper (strata) inkluderade bland annat ett urval trädgårdsföretag utan tidigare känd produktion av de aktuella grödorna.

De företag som inte svarat på enkäten inom 7 veckor (och en påminnelse via post) kontaktades per telefon för att inhämta uppgifterna. För vissa företag som inlämnat ofullständiga uppgifter (partiellt bortfall), kompletterades dessa i möjlig mån också via telefonkontakt. I de fall detta inte var möjligt imputerades medelvärden för respektive odlingar i samma storleksordning av respektive gröda. I de fall vi inte kunde få kontakt med företag som med säkerhet bedrev trädgårdsodling 2018, imputerades senast kända värden för respektive grödor.

Efter imputeringar viktades resultaten från inkomna data upp genom rak uppräkning inom respektive stratum och summerades för att få fram total areal och produktion för respektive gröda.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är behäftad med täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Övertäckningen kan inte fastställas i denna undersökning, men skulle påverka resultaten i mycket liten utsträckning. Undertäckning förekom endast i den mån det fanns nystartad trädgårdsodling som inte registrerats i någon av våra använda källor under 2018.

Urvalsfel kan enbart förekomma i de strata där urval gjorts, som omfattar 2 765 av populationsramens 3 135 företag. Urvalet inom respektive stratum gjordes slumpmässigt, varför eventuella urvalsfel torde vara små. Totalt svarade 446 av de 617 företagen i urvalet på undersökningen, vilket innebär ett svarsbortfall om 28 %. Utöver dessa företag totalimputerades ytterligare 128 företag, vilket resulterade i ett slutligt totalt bortfall om 7 %. Den lägsta svarsfrekvensen i något enskilt stratum uppgick till 44 %. Bortfallet kompenserades genom rak uppräkning av resultaten inom respektive stratum.

Av de inkomna svaren saknade 2 % enstaka uppgifter (partiellt bortfall). Detta tyder på att efterfrågade data var enkla för brukarna att uppskatta, vilket antyder att mätfelet var relativt litet. Till synes orimliga angivna värden har kontrollerats och i förekommande fall korrigerats. Som helhet uppskattas mätfelet ha liten inverkan på resultaten. Bearbetningsfel kan förekomma genom felaktig digitalisering av data, felaktiga imputeringar och felaktiga beräkningar. Korrekturläsning av såväl data som beräkningar har skett löpande vid ett flertal tillfällen under dataanalysen, varför inmatnings- och beräkningsfel uppskattas vara små. Data innehåller dock enstaka relativt stora imputeringar, vilket gör att bearbetningsfelet ändå kan ha betydelse för enstaka grödor.

Medelfelet för de redovisade resultaten uppgick till maximalt 22 % för arealdata och 19 % för produktionsdata (Tabell 1 och 2). Medelfelet är ett mått på de redovisade uppgifternas precision och täcker de felaktigheter som urvals- och bortfallsfel kan ge upphov till. Utifrån medelfelen kan ett 95-procentigt konfidensintervall beräknas enligt följande exempel: för den redovisade produktionen av tomat kan man med 95 % säkerhet säga att det sanna värdet ligger i intervallet 13 300–23 100 ton tomat, det vill säga: 18 200 ± (1,96 × 13,6 % medelfel × 18 200). I detta konfidensintervall ingår dock inte effekterna av undertäckning, mätfel och bearbetningsfel.

I det här Statistiska meddelandet noteras skillnader mellan enskilda års areal eller produktion i de fall då värdenas 95-procentiga konfidensintervall inte överlappar med varandra. Detta utgör en konservativ metod för att jämföra värden utifrån en signifikansnivå på 5 %, i vilken risken att peka ut en förändring som inte är sann (så kallade typ II-fel) är relativt liten, men risken att missa en del faktiska skillnader istället är något större (typ I-fel).

Annan statistik

Trädgårdsproduktion 2017, JO 33 SM 1801

Trädgårdsundersökningen 2017, JO 28 SM 1801

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning” som publiceras tillsammans med detta Statistiska meddelande.