STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:7

 

Trädgårdsundersökningen 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Jordbruksverket genomför årligen en undersökning avseende trädgårdsnäringen där beräkningar görs av produktion, pris och värdevolym för enskilda produkter och totalt för trädgårdssektorn. Uppgifterna samlas in från ca 70 aktörer på den svenska marknaden, framförallt från odlarföreningar, konservföretag och grossister. Beräkningen ligger bl.a. till grund för Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar samt kalkyler över jordbrukets intäkter och kostnader (EAA-kalkylen) vilka i sin tur ligger till grund för jordbrukets andel i nationalräkenskaperna.

Jordbruksverket genomför följande tre statistiska undersökningar avseende trädgårdssektorn:

 

  • Trädgårdsinventeringen( eller Trädgårdsräkningen) görs med 3 års mellanrum (den senaste genomfördes 2003 och avsåg förhållandena 2002). Denna undersökning riktar sig till alla odlare av trädgårdsprodukter och redovisar arealer och skördar för alla viktigare trädgårdsprodukter.
  • En mindre undersökning om arealer och skördar för de viktigaste trädgårdsprodukterna genomförs under mellanliggande år.
  • Trädgårdsundersökningen, som redovisas i denna rapport, görs varje år och avser i huvudsak att beräkna värdet av trädgårdsproduktionen. Med ledning av denna undersökning beräknas även nya produktionsvolymer för vissa produkter de mellanliggande år då ingen Trädgårdsinventering eller Trädgårdsräkning görs.

Jämförbarheten mellan åren

Jordbruksverket har gjorts vissa förändringar i Trädgårdsinventering 2003 jämfört med föregående inventeringar/räkningar. Vissa produkter redovisas nu separat efter att vid tidigare inventeringar/räkningar redovisats under gruppen övriga medan andra produkter som redovisats separat nu ingår i gruppen övriga. Dessa förändringar gör att värdena för 2002, 2003 och 2004 i denna rapport inte alltid är helt jämförbara med tidigare års värden. Föjande förändringar har gjorts i Trädgårdsinventering 2003;

  • Snittblommor som odlas på friland är borttaget då produktionen numera är försumbar
  • Odling av Hyacinter till snittt redovisas numer under övriga lökblommor. Endast odling av Hyacinter i kruka efterfrågas i enkäten. Detta på grund av att odlingen av Hyacinter till snitt är försumbar och att många företag av misstag tidigare redovisade Hyacinter till snitt fastän de avsåg odling i kruka.
  • Under posten "Praktpetunia" i gruppen krukväxter har stor- och småblommig Petunia tillkommit. Denna har tidigare ingått i gruppen övriga krukväxter.

Undersökningsmetod

Som underlag för kvantiteterna som redovisas i denna rapport används den tidigare nämnda Trädgårdsinventering 2003 (med uppgifter avseende 2002), som har redovisats i statistiskt meddelande JO 33 SM 0301. I trädgårdsinventeringen uppskattas produktionen i kg eller styck samt arealer för ett stort antal produkter vart tredje år. För vissa viktigare produkter har Jordbruksverket gjort en specialundersökning för år 2004, vars resultat redovisas i statistiskt meddelande nr JO 37 SM 0501, Skörd av trädgårdsväxter 2004. Uppgifter från denna har använts för de produkter som ingår i denna och dessa redovisas tillsammans med osäkerhetsmått i tabell 5.

För att beräkna värdet till denna trädgårdsundersökning insamlas prisuppgifter från ett antal aktörer på marknaden. Dessa priser ligger till grund för beräkningen av värdevolymen avseende 2004 års produktion. De aktörer som ingår i denna undersökning är inte valda enligt någon statistiskt slumpmässig urvalsmetod.

Köksväxter

I insamlingsförfarandet avseende köksväxter görs i denna trädgårdsundersökning en åtskillnad mellan den produktion som går till konservindustrin och den produktion som går till färskvarumarknaden. Anledningen är den prisskillnad i produktionen som kan uppstå mellan dessa grupper - en prisskillnad som kan bero på andra kvalitetskrav eller effektivare produktion. Jordbruksverket går i denna undersökning ut till samtliga konservföretag eller föreningar som är knutna till konservföretagen varför det i beräkningarna antas att hela denna marknad fångas in.

Den del av produktionen som gick till färskvarumarknaden 2002 antas därför vara skillnaden mellan den totala produktionen enligt trädgårdsinventeringen (JO 33 SM 0301) och summan av konservindustrins produktion enligt trädgårdsundersökningen. Eftersom det inte finns någon trädgårdsinventering för 2004 räknas färskvarumarknadens produktion upp med den relativa förändringen för produktion enligt trädgårdsundersökningen för de produkter som inte ingår i den särskilda undersökning som gjorts för 2004 (JO 37 SM 0501 Skörd av trädgårdsväxter 2004). De formler som använts för att beräkna värden, kvantiteter och priser för 2004 års produktion redovisas sist i detta avsnitt.

I denna undersökning har priser på köksväxter erhållits för kvantiteter som uppgår till mellan 25 % och 95 % av motsvarande av kvantiteter i trädgårdsinventeringen (JO 33 SM 0301) beroende på produkt.

Frukt och bär

För frukt och bär har också utgåtts från trädgårdsinventeringens arealer och kvantiteter frånsett de produkter som ingår i den särskilda undersökning som gjorts för 2004 (tabell 13). För frukt har prisuppgifter erhållits för över 55 % av hela produktionen, frånsett för körsbär där endast 2 % av marknaden nåtts. Priset är beräknat inklusive sortering, packning och emballage.

För bär har prisuppgifter erhållits för endast en mycket liten del av den totala produktionen varför undersökningens resultat inte på ett tillfredställande sätt kan användas för att uppskatta värdet av produktionen. Uppskattningar av pris och produktion av jordgubbar, svarta vinbär och hallon utgår därför i högre utsträckning från bedömningar av olika marknadsaktörer.

Blommor

Väredet av snitt- och lökblommor beräknas på samma sätt som för frukt, dvs. för varje enskild produkt. För Rosor, Krysantemum och Alstromeria har prisuppgifter erhållits för motsvarande 59, 48 resp 50 % av trädgårdsinventeringens kvantitet. För lökblommor är motsvarande andel över 50 % av produktionen och för lökblommor i kruka mellan 30 och 45 % av produktionen.

För krukväxter och utplanteringsväxter beräknas värdet på samma sätt som för köksväxter med den skillnaden att Mäster Grön behandlas på motsvarande sätt här som konservföretagen vid beräkning av värdet på köksväxter. För dessa grupper är de insamlade kvantiteterna mellan 24 och 100 % med en generellt sett högre andel för krukväxter.

Plantor som säljs till konsumenter redovisas under "Utplanteringsväxter" medan plantor som säljs till andra företag redovisas under "Sticklingar och småplantor". Eftersom det är värdevolymen för den produktion som lämnar sektorn som beräknas, ingår inte gruppen "Sticklingar och småplantor" i totalsammanställningen. Detta görs för att undvika dubbelräkning.

För plantskoleväxter gjordes en förändring i insamlingen till år 1999 så att skördad kvantitet togs in i SCBs Trädgårdsräkning från att tidigare uppskattats genom en insamling av växtinspektionen på Jordbruksverket. Detta medför att jämförelser med tidigare år är något osäkra.

Gruppen övriga

För ett flertal produktgrupper finns en "övriggrupp" där de produkter som ej specificerats i undersökningen ingår. För beräkning av värdet på dessa produkter utnyttjas de arealuppgifter som finns i Trädgårdsinventering 2003 för övriga produkter inom samma produktgrupp. Värdet per arealenhet för "övriggruppen" antas vara ungefär lika stor som för de andra produkterna inom samma produktgrupp. Detta gäller dock inte för grupperna lökblommor, krukväxter och utplanteringsväxter där inga arealvärden finns att tillgå. För dessa grupper används istället värdet per styck.

Formler

Följande formler visar hur värdevolym, kvantitet resp pris beräknas för 2004 på varje produkt inom gruppen köksväxter;

där

pkon

=

Genomsnittspris för produktion som går till konservindustrin enligt undersökningen

pfv

=

Genomsnittspris för produktion som går till färskvarumarknaden enligt undersökningen

kkon

=

Producerad kvantitet av/för konservindustrin enligt undersö

kfv

=

Producerad kvantitet för färskvarumarknaden enligt undersökningen

kinv

=

Kvantitet Jordbruksverkets Trädgårdsinventering för 2002