STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Jordbruksverket genomför årligen en undersökning avseende trädgårdsnäringen där beräkningar görs av produktion, pris och värdevolym för enskilda produkter och totalt för trädgårdssektorn. Uppgifterna samlas in från ca 70 aktörer på den svenska marknaden, framförallt från odlarföreningar, konservföretag och grossister. Beräkningen ligger bl.a. till grund för Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar samt kalkyler över jordbrukets intäkter och kostnader (EAA-kalkylen) vilka i sin tur ligger till grund för jordbrukets andel i nationalräkenskaperna.

Jordbruksverket genomför följande tre statistiska undersökningar avseende trädgårdssektorn:

 

  • Trädgårdsproduktion görs med 3 års mellanrum (den senaste genomfördes 2006 och avsåg förhållandena 2005). Denna undersökning riktar sig till alla odlare av trädgårdsprodukter och redovisar arealer och skördar för alla viktigare trädgårdsprodukter.
  • En mindre undersökning om arealer och skördar för de viktigaste trädgårdsprodukterna genomförs under mellanliggande år.
  • Trädgårdsundersökningen, som redovisas i denna rapport, görs varje år och avser i huvudsak att beräkna värdet av trädgårdsproduktionen. Med ledning av denna undersökning beräknas även nya produktionsvolymer för vissa produkter de mellanliggande år då ingen undersökning av Trädgårdsproduktionen görs. För årets undersökning ligger Trädgårdsproduktionen 2005 samt JO 37 SM 0701 Skörd av trädgårdsväxter 2006, till grund för beräkningarna.

Jämförbarheten mellan åren

Jordbruksverket har gjorts vissa förändringar i Trädgårdsproduktion 2005 jämfört med föregående inventeringar/räkningar. Vissa produkter redovisas nu separat efter att vid tidigare inventeringar/räkningar redovisats under gruppen övriga medan andra produkter som redovisats separat nu ingår i gruppen övriga. Dessa förändringar gör att värdena för 2005 i denna rapport inte alltid är helt jämförbara med tidigare års värden. Följande förändringar har gjorts i Trädgårdsproduktion 2005;

  • Salladskål och annan sallat redovisas ej separat utan ingår i gruppen övriga köksväxter på friland.
  • Broccoli, dill, palsternacka och spenat redovisas nu separat och ingår inte i gruppen övriga köksväxter. Att dessa grödor skrivs ut separat på enkäten, kan få till följd att areal och kvantitet ökar något jämfört med tidigare år.

Undersökningsmetod

Som underlag för kvantiteterna som redovisas i denna rapport används den tidigare nämnda Trädgårdsproduktionen 2005, som har redovisats i statistiskt meddelande JO 33 SM 0601. I denna uppskattas produktionen i kg eller styck samt arealer för ett stort antal produkter vart tredje år. Uppgifter av de största produkterna från Trädgårdsproduktionen redovisas i tabell 5.

För att beräkna värdet till denna trädgårdsundersökning insamlas prisuppgifter från ett antal aktörer på marknaden. Dessa priser ligger till grund för beräkningen av värdevolymen avseende 2005 års produktion. De aktörer som ingår i denna undersökning är inte valda enligt någon statistiskt slumpmässig urvalsmetod.

Köksväxter

I insamlingsförfarandet avseende köksväxter görs i denna trädgårdsundersökning en åtskillnad mellan den produktion som går till konservindustrin och den produktion som går till färskvarumarknaden. Anledningen är den prisskillnad i produktionen som kan uppstå mellan dessa grupper - en prisskillnad som kan bero på andra kvalitetskrav eller effektivare produktion. Jordbruksverket går i denna undersökning ut till samtliga konservföretag eller föreningar som är knutna till konservföretagen varför det i beräkningarna antas att hela denna marknad fångas in.

Den del av produktionen som gick till färskvarumarknaden 2005 antas därför vara skillnaden mellan den totala produktionen enligt Trädgårdsproduktionen (JO 33 SM 0601) och summan av konservindustrins produktion enligt trädgårdsundersökningen. De formler som använts för att beräkna värden, kvantiteter och priser för 2005 års produktion redovisas sist i detta avsnitt.

I denna undersökning har priser på köksväxter erhållits för kvantiteter som uppgår till mellan 25 % och 95 % av motsvarande av kvantiteter i Trädgårdsproduktionen (JO 33 SM 0601) beroende på produkt.

Frukt och bär

För frukt och bär har också utgåtts från Trädgårdsproduktionens arealer och kvantiteter. För frukt har prisuppgifter erhållits för ca 50 % av hela produktionen, frånsett för körsbär där endast 11 % av marknaden nåtts. Priset är beräknat inklusive sortering, packning och emballage.

För bär har prisuppgifter erhållits för endast ca 20 % av den totala produktionen varför undersökningens resultat inte på ett tillfredställande sätt kan användas för att uppskatta värdet av produktionen. Uppskattningar av pris och produktion av jordgubbar, svarta vinbär och hallon utgår därför i högre utsträckning från bedömningar av olika marknadsaktörer.

Blommor

Värdet av snitt- och lökblommor beräknas på samma sätt som för frukt, dvs. för varje enskild produkt. För Rosor och Alstromeria är värdeberäkningen något osäker p.g.a. att inte har inte tillräckligt med prisuppgifter erhållits kommit in via enkäten.så att undersökningen fått bra täckning enligt trädgårdproduktionens kvantitet. Däremot har nästan full täckning nåtts för Krysantemum. För lökblommor/snitt och lökblommor i kruka har täckning nått med en andel över 70 % av produktionen.

För krukväxter och utplanteringsväxter är de insamlade kvantiteterna mellan 20 och 100 % med en generellt sett högre andel för krukväxter.

Plantor som säljs till konsumenter redovisas under "Utplanteringsväxter" medan plantor som säljs till andra företag redovisas under "Sticklingar och småplantor". Eftersom det är värdevolymen för den produktion som lämnar sektorn som beräknas, ingår inte gruppen "Sticklingar och småplantor" i totalsammanställningen. Detta görs för att undvika dubbelräkning.

För plantskoleväxter gjordes en förändring i insamlingen till år 1999 så att skördad kvantitet togs in i Trädgårdsproduktionen (tidigare benämnd Trädgårdsräkning) från att tidigare uppskattats genom en insamling av växtinspektionen på Jordbruksverket. Detta medför att jämförelser med tidigare år är något osäkra.

Gruppen övriga

För ett flertal produktgrupper finns en "övriggrupp" där de produkter som ej specificerats i undersökningen ingår. För beräkning av värdet på dessa produkter utnyttjas de arealuppgifter som finns i Trädgårdsproduktion 2005 för övriga produkter inom samma produktgrupp. Värdet per arealenhet för "övriggruppen" antas vara ungefär lika stor som för de andra produkterna inom samma produktgrupp. Detta gäller dock inte för grupperna lökblommor, krukväxter och utplanteringsväxter där inga arealvärden finns att tillgå. För dessa grupper används istället värdet per styck.

Formler

Följande formler visar hur värdevolym, kvantitet resp pris beräknas för 2006 på varje produkt inom gruppen köksväxter;

 

där

pkon

=

Genomsnittspris för produktion som går till konservindustrin enligt undersökningen

pfv

=

Genomsnittspris för produktion som går till färskvarumarknaden enligt undersökningen

kkon

=

Producerad kvantitet av/för konservindustrin enligt undersökningen

kfv

=

Producerad kvantitet för färskvarumarknaden enligt undersökningen

kinv

=

Kvantitet Jordbruksverkets Trädgårdsproduktion 2005