STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 
Energianvändning i växthus 2008
Tomat, gurka och prydnadsväxter
Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Stor energiomställning mellan 2005 och 2008

Mellan 2005 och 2008 minskade växthusarealen med 14 % för de specialiserade tomat- och gurkföretagen och med 11 % för de specialiserade prydnadsväxtföretagen och antalet företag blev färre. Samtidigt minskade den totala energianvändningen med 34 % för tomat- och gurkföretagen och med 36 % för prydnadsväxtföretagen. Den minskade energianvändningen kan delvis förklaras av den minskade arealen och att antalet företag har blivit färre. Andra förklaringar kan vara att fler företag har övergått till en mer säsongsbetonad odling och att företagen har blivit mer energieffektiva.

Hos tomat- och gurkföretag har den största minskningen skett i användningen av naturgas och eldningsolja. Användningen av naturgas minskade med 40 % mellan 2005 och 2008, trots det var naturgas fortfarande den dominerande energikällan och stod för 37 % av den totala energianvändningen. Användningen av eldningsolja minskade med 42 % mellan 2005 och 2008 hos tomat- och gurkföretag. Energianvändningen av pellets, briketter, bark, flis och spån ökade mellan 2005 och 2008 och stod för 26 % av energianvändningen 2008. Motsvarande andel 2005 var 6 %.

Hos prydnadsväxtföretagen har den största minskningen skett i användningen av eldningsolja. Användningen av eldningsolja minskade med 50 % mellan 2005 och 2008. Eldningsolja var dock fortfarande den dominerande energikällan 2008 och stod för 50 % av energianvändningen. Energianvändningen av pellets, briketter, bark, flis och spån ökade mellan 2005 och 2008 och stod för 15 % av energianvändningen 2008. De stod endast för 4 % av energianvändningen 2005.