STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

 

Omfattning

Statistiken i den här rapporten baseras på data från enkätundersökningar som utgår vart tredje år till alla kända svenska trädgårdsodlare med minst 0,25 hektar frilandsodling eller 200 kvadratmeter växthusyta. Inhämtade uppgifter granskas, sammanställs och kompletteras i förekommande fall genom telefonuppföljning. Statistiken i denna rapport inkluderar endast data från växthusodlare med 200 kvadratmeters växthusyta eller mer från fyra separata undersökningar: Trädgårdsinventering 2003 (uppgifter för 2002), Trädgårdsproduktion 2005, Trädgårdsproduktion 2008 samt Trädgårdsproduktion 2011. Populationen företag är, på grund av nystarter och nedläggningar, inte identisk i de olika använda undersökningarna.

Insamling, behandling och tillförlitlighet

Data i rapporten baseras på totalundersökningar, där alla kända företag inom branschen ingår. Inget urval sker. Undersökningarna innefattar viss övertäckning, eftersom enkäter har skickats ut till företag som inte bedrev trädgårdsproduktion vid den aktuella tidpunkten. De företag som besvarat föregående undersökning men inte det aktuella årets har behandlats som svarsbortfall. I övrigt har kontroller gjorts av att företagen uppfyller populationskraven. Undertäckning kan förekomma till följd av att företag är nystartade och/eller okända vid undersökningens genomförande, vilket kan leda till viss osäkerhet i resultaten. Uppgifter om nystartade företag har hämtats från trädgårdsnäringens medlemsregister samt Jordbruksverkets register över stödansökningar. Företag som överlåtits har följts upp i undersökningen.

I undersökningen ”Trädgårdsproduktion 2011” bedömdes svarsbortfallet till 18 % och bestod av företag som ingick i populationen men inte besvarade enkäten. För dessa företag användes i möjlig mån 2008 års uppgifter, alltmedan kontroller utfördes för att säkerställa att de större av dessa företag verkligen bedrivit verksamhet under 2011. För företag som delvis utelämnade uppgifter om areal eller skörd, eller då orimliga uppgifter inte kunnat verifieras skattades uppgifter med hjälp av en linjär regressionsmodell på riksnivå. I de fall företag utlämnade uppgifter om energiförbrukning, växthusareal eller sysselsättning, skattades dessa uppgifter med utgångspunkt från företag av liknande storlek och produktion som svarade på undersökningen. Liknande metoder har använts för övriga undersökningar ur vilka data har hämtats till denna rapport.

I rapportens tabeller har – av sekretesskäl – data som härrör från endast 1–2 företag inte presen-terats, utan redovisas som otillgängligt data (tabell 1). Detta till trots, har använts vid sammanräkningar av totaler och vid alla beräkningar och sammanställningar i övrigt.

Annan relaterad statistik

Trädgårdsproduktion 2011 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03.

Trädgårdsproduktion 2008 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 0901.

Trädgårdsproduktion 2005 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 0601.

Trädgårdsinventeringen 2003. Uppgifter avseende 2002 redovisas i det statistiska meddelandet JO 33 SM 0301.

Trädgårdsundersökningen 2011. Kvantiteter och värden avseende 2011 års produktion redovisas i det statistiska meddelandet JO 28 SM 1201.

Skörd av trädgårdsväxter 2010 redovisas i det statistiska meddelandet JO 37 SM 1101.

Energianvändning i växthus 2008. Tomat, gurka och prydnadsväxter redovisas i statistikrapport 2010:1.