STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:02

 

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Relaterad statistik

Resultaten som presenteras i den här rapporten omfattar alla kända kommersiella trädgårdsföretag med en odlingsyta om minst 0,25 hektar friland eller 200 kvadratmeter växthus och baseras på data från en rad olika statistiska undersökningar genomförda under perioden 2002–2015. Huvuddelen av resultaten härstammar från enkätundersökningen ”Trädgårdsproduktion” som genomförs vart tredje år, samt från Lantbruksregistret (LBR) som uppdateras årligen utifrån administrativa data och uppgifter som tas in i olika undersökningar.

Mer precist kommer data om antal företag, odlingsytor för trädgårdsodling, grödor, sysselsättning och lokalisering från undersökningen ”Trädgårdsproduktion”, medan data om övrig verksamhet, företagsform och driftsledning härstammar från Lantbruksregistret. Data över produktionsvärden, sysselsättning i jordbruket som helhet samt det svenska jordbrukets arealer och antal företag har hämtats antingen från Lantbruksregistret eller från de publikationer som kan hittas under den nedanstående rubriken ”Relaterad statistik”.

Som ett resultat av noggrann rensning och behandling av data avviker statistiken i den här rapporten i viss mån från tidigare publicerad statistik på trädgårdsområdet. Skillnaderna är överlag små, men resultaten har i förekommande fall högre precision i den här rapporten än i tidigare publicerade resultat. Resultat som baseras på data från flera undersökningar är behäftade med alla dessa undersökningars felkällor. För felkällor och precision i de ingående undersökningarna hänvisar vi till dessa under­sökningars ”Beskrivning av statistiken” som ges ut i samband med respektive statistisk publikation. Som helhet är resultaten som redovisas i den här rapporten att betrakta som säkra.

Resultaten grupperas bland annat i kategorierna ”ätliga växter” och ”prydnadsväxter”. Den förstnämnda kategorin omfattar alla köksväxter, frukter och bär, medan ”prydnadsväxter” omfattar alla plantskole­växter, utplanteringsväxter, lökblommor i kruka och till snitt samt övriga krukväxter och snittblommor.

Relaterad statistik

Trädgårdsproduktion 2014; JO 33 SM 1501

Trädgårdsproduktion 2011; JO 33 SM 1201

Trädgårdsproduktion 2008; JO 33 SM 0901

Trädgårdsproduktion 2005; JO 33 SM 0601

Trädgårdsinventeringen 2003, uppgifter avseende 2002; JO 33 SM 0301

Trädgårdsundersökningen 2014; JO 28 SM 1501

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2003–2014; JO 45 SM 1502

Sysselsättning i jordbruket 2013; JO 30 SM 1401

Jordbruksmarkens användning 2014, slutlig statistik; JO 10 SM 1501

Jordbruksstatistisk sammanställning 2016