STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:03

 

Ekologisk trädgårdsodling 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta beskriver statistiken
Framställning av statistiken
Felkällor

Detta beskriver statistiken

Statistiken beskriver den yrkesmässiga ekologiska odlingen av trädgårdsväxter i Sverige under 2017 genom följande uppgifter:

  • Areal för ekologisk respektive konventionell odling, uppdelat på grödor eller grödgrupper
  • Produktion av vissa grödor odlade med ekologiska respektive konventionella produktionsmetoder
  • Avkastning för vissa grödor odlade med ekologiska respektive konventionella produktionsmetoder

Framställning av statistiken

Statistiken har tagits fram genom att samköra areal- och produktionsuppgifter från enkätundersökningen Trädgårdsproduktion 2017 med arealuppgifter från de kontrollorgan som certifierar den ekologiska odlingen i Sverige. År 2017 bedrevs denna certifiering av företagen Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB. Certifiering för ekologisk odling kräver att man följer det regelverk som fastställts i EU-rådets förordning (EG) 834/2007.

Kontrollorganens register innehåller uppgifter om ekologiskt odlade arealer för trädgårdsgrödor för samtliga företag med certifierad ekologisk odling. Arealeruppgifterna är uppdelade på vissa enskilda grödor och ganska omfattande ”restposter” där företagen redovisat odling av övriga och diverse trädgårdsgrödor.

Registret innehåller samtliga företag med certifierad ekologisk odling av någon trädgårdsgröda under 2017, oavsett odlingens omfattning. Detta register utgör även källan till arealen för grödkategorin Trädgårdsväxter som finns redovisad i det Statistiska meddelandet JO 13 SM 1801, Ekologisk växtodling 2017.

Datamaterialet från undersökningen Trädgårdsproduktion 2017 innehåller areal- och produktionsdata för enskilda trädgårdsgrödor på företagsnivå för året 2017. Undersökningen omfattade samtliga kända företag med trädgårdsodling om minst 0,25 hektar på friland eller 200 kvadratmeter i växthus.

Statistiken togs fram stegvis:

1.    Företag i kontrollorganens register matchades med företag i Trädgårdsproduktion 2017. Av de totalt 558 ekologiskt certifierade trädgårdsföretagen återfanns 314 företag även i Trädgårdsproduktion 2017, medan 244 företag enbart fanns i kontrollorganens register. Företag som förekom i båda registren kallas härefter för matchade företag och stod arealmässigt för totalt 65 respektive 88 % av den ekologiska frilands- och växthusodlingen.

2.    Arealen för respektive ekologiskt odlad frilandsgröda skattades genom att:

a.    Räkna ut den arealmässigt genomsnittliga grödfördelningen för de matchade företagen.

b.    Fördela arealer som i kontrollorganens register var redovisade som Övriga bär, Övrig frukt eller Övriga grönsaker enligt de matchade företagens genomsnittliga grödfördelning för dessa grödkategorier.

c.    Fördela areal som i kontrollorganens register var redovisad som Övriga trädgårdsväxter enligt de matchade företagens genomsnittliga grödfördelning för samtliga grödor.

d.    Räkna samman de redovisade arealerna för existerande enskilda grödor i kontrollorganens register.

e.    Lägga samman samtliga beräknade arealer i punkt b–d för respektive gröda.

 

3.    Växthusytan för respektive ekologiskt odlad växthusgröda skattades genom att:

a.    Räkna ut den ytmässigt genomsnittliga grödfördelningen för de matchade företagen.

b.    Fördela den totala ekologiskt odlade växthusytan från kontrollorganens register enligt grödfördelningen för de matchade företagen.

4.    Avkastningen för respektive ekologiskt odlad gröda togs fram genom att dividera den sammanlagda skörden med den sammanlagda odlade arealen eller växthusytan från Trädgårdsproduktion 2017 för de matchade företagen.

5.    Avkastningen för respektive konventionellt odlad gröda togs fram genom att dividera den sammanlagda skörden med den sammanlagda odlade arealen eller växthusytan från Trädgårdsproduktion 2017 för de återstående, icke matchade företagen.

6.    Skörden för respektive ekologiskt odlad gröda togs fram genom att multiplicera den skattade arealen eller ytan från steg 2e eller 3b med avkastningen för de matchade företagen från steg 4.

7.    Den totala arealen eller växthusytan samt skörden för respektive gröda hämtades från Trädgårdsproduktion 2017.

Felkällor

Statistiken som redovisas i rapporten är beroende av flera antaganden och lider av flera felkällor.

Antaganden

Vi har utgått från att den totala ekologiskt odlade arealen samt angivna arealer för existerande enskilda grödor i kontrollorganens register är korrekta. För odling som i kontrollorganens register redovisats i kategorierna Övriga bär, Övrig frukt, Övriga grönsaker eller Övrig trädgårdsodling har vi antagit att arealerna i kontrollorganens register är korrekta men att arealfördelningen för enskilda grödor följer den genomsnittliga grödfördelningen för matchade företag i Trädgårdsproduktion 2017.

För att kunna beräkna avkastning och i förlängningen produktion för den ekologiska odlingen har vi antagit att matchade företag i kontrollorganens register och Trädgårdsproduktion 2017 bedrev uteslutande ekologisk odling. Detta orsakar antagligen en viss överskattning av avkastningen och produktionen för den ekologiska odlingen, eftersom vissa företag i verkligheten bedriver såväl ekologisk som konventionell odling parallellt (där den senare generellt sett har högre avkastning).

Vi har antagit att icke matchade företag med ekologisk odling hade samma genomsnittliga avkastning som matchade företag. Även detta antagande orsakar troligtvis en viss generell överskattning av den ekologiska odlingens avkastning och produktion, eftersom de matchade företagen i genomsnitt var arealmässigt större än övriga företag med ekologisk odling (stora företag har generellt sett betydligt högre avkastning än små företag).

Matchade företag som idkade frilandsodling hade en genomsnittlig frilandsareal om 4,3 hektar, medan matchade växthusodlande företag hade en genomsnittlig växthusyta om 2 900 kvadratmeter. Motsvarande siffror för icke matchade ekologiskt odlande företag var 3,2 hektar respektive 708 kvadratmeter.

Population

Kontrollorganens register och Trädgårdsproduktion 2017 innehåller något olika målpopulationer (det vill säga den uppsättning företag som statistiken ska beskriva). I Trädgårdsproduktion 2017 ingår enbart yrkesmässiga trädgårdsföretag med en odlad frilandsareal om minst 0,25 hektar eller en växthusyta om minst 200 kvadratmeter. I kontrollorganens register ingår alla företag som bedriver ekologiskt certifierad odling av någon typ av trädgårdsgröda, oavsett odlingens omfattning eller ändamål.

Totalt innehöll kontrollorganens register 128 företag som inte uppfyllde arealkriterierna för målpopulationen i Trädgårdsproduktion 2017. Sammanlagt idkade dessa företag frilandsodling på 15,6 hektar och växthusodling på 1 878 kvadratmeter vilket motsvarar mindre än 1 % av den totala ekologiska odlingen.

 

Datamaterial

Data i kontrollorganens register och Trädgårdsproduktion 2017 är överlappande, men överensstämmer inte helt med varandra vare sig på ett övergripande plan eller på företagsnivå.

På övergripande nivå saknas 244 företag med motsvarande 35 respektive 12 % av den ekologiskt odlade arealen på friland och i växthus i datamaterialet för Trädgårdsproduktion 2017. Bland de 314 matchade företagen hade 166 stycken en skillnad om mer än 20 % i redovisad frilandsareal eller växthusyta mellan de två olika datakällorna. Sammanlagt hade de matchade företagen redovisat 156 hektar frilandsodling och 113 339 kvadratmeter växthusodling mer i Trädgårdsproduktion 2017 än i kontrollorganens register. Diskrepanserna kan vara en effekt av mätfel (felaktiga inrapporterade värden) och definitionsskillnader (se nedanstående stycke) men kan även bestå av konventionellt odlade arealer och ytor som redovisats i Trädgårdsproduktion 2017, men inte till kontrollorganen.

Ytterligare en komplicerande faktor är en definitionsskillnad i redovisningen av areal. För bär, frukt och plantskoleväxter är definitionen för areal densamma i båda datamaterialen, men i kontrollorganens register redovisas köksväxternas åkerareal, medan Trädgårdsproduktion 2017 redovisar skördad areal för samma grödor. Skillnaden är i många fall liten, men kan ha effekt på arealen för grödor som skördas i flera omgångar under samma odlingsår, vars skördade areal kan vara mycket större än dess åkerareal.

Redovisning och täckning

Statistiken för ekologiskt odlade arealer och växthusytor täcker samtliga certifierade odlares omställda ytor. Statistiken för all odling är däremot att betrakta som något underskattad, eftersom undersökningen Trädgårdsproduktion 2017 inte fick in uppgifter från samtliga företag och inte har räknats upp för att kompensera för de saknade uppgifterna.

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.