Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Vattenbruk 2012

JO 60 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

2. Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, 1000-tal

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure