Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 60 SM 1701

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB, på uppdrag av Jordbruksverket som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196 Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 24 augusti 2017.

URN:NBN:SE:SCB-2017-JO60SM1701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.