Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2016

JO 60 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Håkan Tegenrot, 010-479 60 83

hakan.tegenrot@scb.se

 

/

Statistiken har producerats av SCB, på uppdrag av Jordbruksverket som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4196 Serie Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 24 augusti 2017.

URN:NBN:SE:SCB-2017-JO60SM1701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.